Listeler

Sözün Özü Programında Tavsiye Edilen Kitaplar ve Bölüm Adları

“İbrahim Halil Üçer ve Ömer Türker’in birlikte sunduğu, tarih, felsefe, insan ve medeniyete dair derinlikli sohbetlerin yer aldığı program” başlığıyla yola çıkan “Sözün Özü”, iki yıllık serüvenin ardından sona erdi. Alanında uzman konuklarla İbni Sina’dan Gazzali’ye, Fahreddin Razi’den Siraceddin Urmevi’ye pek çok ismin derinlikli olarak tartışıldığı; ehli sünnet, tarih yazıcılığı, dünya tarihi yazımı, ahlak, siyaset ve adalet gibi esaslı konulara dair müzakerelerin yapıldığı; fıkıh usulü, hadis, İslam felsefesi, kelam, tasavvuf, çağdaş islami akımlar, İslam musikisi, İslam iktisadı vb. alanlara dair değerlendirmelerin ve sohbetlerin yer aldığı “Sözün Özü”, eşine az rastlanan TV programlarından biri olarak tarihe adını yazdırmış oldu.

Tüm bölümleri Youtube’a yüklenen Sözün Özü programından daha rahat ve kolay faydalanılması amacıyla sizin için her bölümde işlenen konuların ve (varsa) kitap tavsiyelerinin yer aldığı bir dosya hazırladık. Bölümlerin başlıklarına bölümlerin izleme linkini de ilişkilendirdik. Faydalı olması temennisi ile…

Not: 14. Bölümden itibaren Ömer Türker ve Halil İbrahim Üçer programı yapmaya başlamışlardır. Bundan dolayı daha öncesine yer verilmemiştir.

Program esnasında kitap tavsiyesi yapılmayan bölümlerin sadece konusu ve konuğu verilmekle yetinilmiştir.

*Furkan Demir derledi.

SÖZÜN ÖZÜ
BÖLÜM ADLARI VE KİTAP TAVSİYELERİ

 1. Gazzali’nin Hakikat Arayışı – Cüneyt Kaya

el-Münkız mine’d-Dalal – İmam Gazali (Çev. Abdürrezzak Tek) / Emin Yay.
Gazzali’nin Felsefi Kelamı – Frank Griffel (Çev. İbrahim Halil Üçer) / Klasik Yay.
Medreseden Kaçış&İmam Gazzali’nin Hayatı Fikirleri ve Eserleri – Abdülhüseyin Zerrinkub (Hikmet Gök) / Ağaç Yay.
Gazzali Konuşmaları – Der. Cüneyt Kaya / Küre Yay.

 1. Gazzâlî ve Dini Düşüncede İhyâ Çabası – Eşref Altaş

İtikadda Orta Yol –  İmam Gazzali (Çev. Osman Demir) / Klasik Yay.
Müslüman Aydın& Gazali Hakkında Bir Araştırma – W. Montgomery Watt (Çev. Hanifi Özcan) / Ankara Okulu Yay.
Filozofların Tutarsızlığı – İmam Gazali (Çev. Hüseyin Sarıoğlu ve Mahmut Kaya) / Klasik Yay.
Nur Metafiziği – Mişkatü’l-Envar – İmam Gazzali (Çev. Asım Cüneyd Köksal) / Büyüyen Ay Yay.

 1. Fahreddin Râzî ve İslam Düşüncesi Yenilenme Çağı – Eşref Altaş

Fahreddin er-Razi’nin İbn-i Sina Yorumu ve Eleştirisi – Eşref Altaş / İz Yay.
İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Razi – Der. Ömer Türker ve Osman Demir / İsam
Allah’ın Aşkınlığı – Fahreddin Razî (Çev. İbrahim Coşkun) / İz Yay.
Fıkıh Usulünde Fahreddin er-Razi Mektebi – Tuncay Başoğlu / İsam

 1. Fahreddin  Râzî’nin Eleştirel Felsefesi – İhsan Fazlıoğlu

İslam’ın İnancının Ana Konuları – Fahreddin er-Razi (Çev. Nadim Macit) / İhtar Yay.
Kelama Giriş – el – Muhassal – Fahreddin er-Razi (Çev. Hüseyin Atay) / Kültür Bakanlığı Yay.
Tefsir-i Kebir –  Fahreddin er-Razi (Çev. Suat Yıldırım ve diğerleri) / Huzur Yay.
Fahreddin Razi Sonrası Metafizik Düşünce Katibi Örneği – Mustakim Arıcı / Klasik Yay.

 1. Bir Ahlak ve Siyaset Meselesi: Adalet – Ahmet Okumuş

Bir Adalet Teorisi – John Rawls (Çev. Vedat Ahsen Coşar) / Phoenix Yay.

 1. İslam Dindarlığının En Üst Derecesi: İhsan – Necdet Tosun
 1. İslam Dünyasında Çağdaşlaşma – Lütfi Sunar

Çağdaş Arap Düşüncesi – Albert Hourani (Çev. Hüseyin Yılmaz ve Latif Boyacı) / İnsan Yay.
İslam’da Modernleşme – Bedri Gencer / Doğu-Batı Yay.
Modern Türkiye’nin Tarihi – Eric Jan Zürcher (Yasemin Gönen) / İletişim Yay.
Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi 1 ve 2 – İsmail Kara / Dergah Yay.

 1. Batılı Bilimsel Devrimler ve İslam Düşünce Geleneği – İshak Arslan

Bilim Devrimi ve Modern Bilimin Kökenleri – John Henry (Çev. Selim Değirmenci) / Küre Yay.
Çağdaş Doğa Düşüncesi – İshak Arslan / Küre Yay.
Batı Biliminde Dönüm Noktaları – Peter Whitfield (Çev. Serdar Uslu) / Küre Yay.
Modern Bilimin Oluşumu – Richard S. Westfall (Çev. İsmail Hakkı Duru) / Alfa Yay.

 1. Osmanlı’da Felsefe – Ömer Mahir Alper

Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası – Ed. Ömer Mahir Alper ve Mustakim Arıcı / Klasik Yay.
Osmanlı Felsefesi & Seçme Metinler – Ömer Mahir Alper / Klasik Yay.
Varlık ve İnsan – Ömer Mahir Alper / Klasik Yay.
Kayıp Halka – İhsan Fazlıoğlu / Papersense Yay.

 1. İbn Haldun – Mehmet Akif Kayapınar

Bilim ile Siyaset Arasında Hatıralar – İbni Haldun / Dergah Yay.
İbni Haldun: Tarih Biliminin Doğuşu – Yves Lacoste (Çev. Mehmet Sert) / Ayrıntı Yay.
Mukaddime  – İbni Haldun (Çev. Süleyman Uludağ) / Dergah Yay.

 1. İslam Ahlak Düşüncesi – Mustakim Arıcı

İslam Ahlak Literatürü&Ekoller ve Problemler– Ed. Ömer Türker ve Kübra Bilgin / Nobel Yay.
Ahlak Felsefesinin Temel Problemleri&Seçme Metinler – Hümeyra Özturan / Nobel Yay.
Ahlakın Temeli – Ed.Ömer Türker – Nobel Yay.
Şerhu’l Ahlaki-l Adudiyye – Taşköprüzade (Der. Mustakim Arıcı ve Elzem İçöz) / Yazma Eserler Baş.

 1. İslam Siyaset Düşüncesi – Özgür Kavak

Adl’e Boyun Eğmek & Ehl-i İslam’ın Yönetimi için Hükümler – Bedreddin  İbn Cemaa (Çev. Özgür Kavak) / Klasik Yay.
Sufi Diliyle Siyaset – Necmecddin-i Daye (Çev. Kasım b. Mahmud Karahisarı) / Klasik Yay.
Abbasi Veziri Tahir’den Oğlu Abdullah’a Siyasi Nasihatname – Der. Özgür Kavak / Klasik Yay.
Bilge Yöneticinin Elkitabı&Edebû’l Vezir – Maverdi (Çev. İbrahim Barca) / Klasik Yay.

 1. Siraceddin Urmevi – Hasan Akkanat

 

 1. Selçuklu’da Felsefe-Bilim ve Konya Okulu – İhsan Fazlıoğlu

Derin Yapı – İhsan Fazlıoğlu / Papersense Yay.
Kayıp Halka –  İhsan Fazlıoğlu / Papersense Yay.
Selçuklular Cilt 1&Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157) – Osman Özgüdenli / İSAM Yay.
Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti – Osman Turan / Ötüken Neşriyat

 1. Dini İlimlerde Bütünlük Sorunu – Talha Hakan Alp

Mustasfa – İmam Gazali (Çev. Hacı Yunus Apaydın) / Klasik Yay.
El-Muvafakat – Şatıbi (Çev. Mehmet Erdoğan) / İz Yay.
Hüccetullahi’l-Baliğa – Şah Veliyyulah Dihlevi (Çev. Mehmet Erdoğan) / İz Yay.

 1. İslam Düşüncesi’nde Yeni Arayışlar: Medeniyet Fikri – Yusuf Kaplan

İslam Düşüncesi – Muhammed İkbal (Çev. Yusuf Kaplan) / Külliyat Yay.
İlerleme ve Din – Christopher Dawson (Çev. Yusuf Kaplan ve Aylin Doğan) / Açılım Kitap
İslam Medeniyetinin Dinamikleri – M. M. Pickthall (Çev. Yusuf Kaplan) /
Medeniyet Felsefesi – Albert Schweitzer (Çev. Yusuf Kaplan) / Külliyat Yay.

 1. Medeniyet Fikrinin Boyutları – Yusuf Kaplan

İlahi Sözün Gücü – Tahsin Görgün / Külliyat Yay.
Düşüncelerin Serüvenleri – Alfred Whitehead (Çev. Yusuf Kaplan) / Külliyat Yay.

 1. İslam Varlık Düşüncesi – Ekrem Demirli

İslam Metafiziğinde Tanrı ve İnsan – Ekrem Demirli / Alfa Yay.
Fususu’l-Hikem – İbn Arabi (Çev. Ekrem Demirli) / Kabalcı Yay.
Sadreddin Konevi’de Bilgi ve Varlık – Sadreddin Konevi (Çev. Ekrem Demirli) / Kapı Yay.
Tasavvufun Altın Çağı – Ekrem Demirli / Sufi Kitap Yay.
Şair Sufiler – Ekrem Demirli / Sufi Kitap Yay.

 1. Çağdaş İslami Akımlar – Mehmet Ali Büyükkara

Geçmişten Günümüze Kabenin İşgali – M. Ali Büyükkara  / Rağbet Yay.
Ehl-i Beyt ve Ehl-i Devlet – M. Ali Büyükkara / İFAV Yay.
İhvan’dan Cüheyman’a: Suudi Arabistan Ve Vehhabilik – M. Ali Büyükkara  / Rağbet Yay.
Çağdaş İslami Akımlar – M. Ali Büyükkara / Klasik Yay.

 1. Dini Metinlerin Anlaşılması ve Yorumlanması Sorunu – Tahsin Görgün

Anlam ve Yorum – Tahsin Görgün / Külliyat Yay.

 1. Kaynaklara Dönüş ve Gerçek İslam Söylemi – İsmail Kara

Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslam 1 – İsmail Kara / Dergah Yay.
Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleri – İsmail Kara / Dergah Yay.
İslamcıların Siyasi Görüşleri I Hilafet ve Meşrutiyet – İsmail Kara / Dergah Yay.

 1. İnsan Nedir? Klasik ve Modernin Arasında İnsanın Tanımı Sorunu – İshak Arslan

 

 1. İslam düşünce geleneği ve Taşköprülüzade – Eşref Altaş & Mehmet Özturan

 

 1. İbn-i Sina – Cüneyt Kaya

İbni Sina Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkanı Sorunu  –  Ömer Türker / İSAM Yay.
İbn Sina Metafiziği – Robert Wisnovsky (Çev. İbrahim Halil Üçer) / Klasik Yay.

 1. Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye de Düşünce Akımları – Recep Alpyağıl

Derrida’dan Caputo’ya Dekonstrüksiyon ve Din – Recep Alpyağıl / İz Yay.
Türkiye’de Bir Felsefi Gelen-ek-i Kurmaya Çalışmak 1 ve 2 – Recep Alpyağıl / İz Yay.
Türkiye’de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı ve Din Felsefesi – Recep Alpyağıl / İz Yay.
Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen Ek-i 1 ve 2 – Recep Alpyağıl / İz Yay.

 1. Cahız – Yunus Cengiz

Mu’tezile’de Eylem Teorisi & Kadı Abdülcebbar Örneği – Yunus Cengiz / Düşün Yay.
Doğa ve Öznellik & Cahız’ın Ahlak Düşüncesi – Yunus Cengiz / Klasik Yay.
Giysiler, Kitaplar, Öğretmenler ve Şarkıcı Kızlar – Cahız (Çev. Muharrem Hilmi Özev) / Bordo Siyah
Cimriler – Cahız (Çev. Selahattin Hacıoğlu) / Bordo Siyah

 1. İslam Düşüncesinde Yöntem: Mu’tezile – Hayrettin Nebi Güdekli

Nedensellik Kitabı –  Kadı Abdülcebbar (Çev. Osman Demir) / Klasik Yay.
İslam’da Felsefi Düşüncenin Doğuşu 1 ve 2 -Ali Sami en-Neşşar (Çev. Osman Tunç)/İnsan Yay.
Şerhu’l-Usüli’l-Hamse – Kadı Abdülcebbar (Çev. İlyas Çelebi) / Yazma Eserler Yay.

 1. Ehl-i Sünnet nedir? – Tahsin Görgün

Kitabü-t-Tevhid – İmam Maturidi (Çev. Bekir Topaloğlu) / İSAM Yay.
Ehl-i Sünnet Tarihte ve Günümüzde – Kollektif / Ensar
Ehli Sünnet Ekolünün Doğuşu – Nadim Macit / İhtar Yay.
İlk Dönem İslam Mezhepleri – Ebu’l-Hasan el-Eş’ari (Çev. Ömer Aydın ve Mehmet Dalkılıç) / Kabalcı
Tarihsel Bir Adlandırmanın Tarihi  Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Bid’at ( Mevlüt Önder)

 1. Ehl-i Sünnet’in Karakteristik Özellikleri ve Ana İlkeleri Nelerdir? – Talha Hakan Alp

Şerhu’l-Akaid – Sadettin Taftazani (Çev. Talha Hakan Alp) / İFAV
Marife Dergisi Ehl-i Sünnet Özel Sayısı
Tarihte ve Günümüzde Selefilik – Ensar Neşriyat
Te’vilatül Kur’an Tercümesi – Ebu Mansur el-Maturidi / Ensar Neşriyat

 1. Çağdaş Dönemde Kur’ân Çalışmaları, Kur’ân’ı Anlama ve Yorumlama Biçimleri – Suat Mertoğlu

Talid Tefsir ve Kur’an İlimleri I ve II
Tefsir Akademisyenleri Biyografisi – Der. Ömer Kara / KURAV Yay.
Meal Kültürümüz – Mustafa Öztürk / Ankara Okulu
Cumhuriyet Türkiyesi’nde Meal ve Tefsirin Serencamı – Mustafa Öztürk / Ankara Okulu
Türkçe Kur’an ve Cumhuriyet İdeolojisi – Dücane Cündioğlu / Kitabevi

 1. Modern Dünyada Müslümanca Düşünmenin İmkânı – Ayhan Çitil

Düşünmek Ne Demektir?  – Martin Heidegger (Çev. Rıdvan Şentürk) / Paradigma Yay.
İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden İnşası – Muhammed İkbal (Çev. Rahim Acar) / Timaş Yay.
Matematik ve Metafizik & Kitap 1: Sayı ve Nesne – Ayhan Çitil / Alfa Yay.
Kavram Geliştirme –  Lütfi Sunar (Ed. Lütfi Sunar ve Kübra Bilgin) / Nobel Yay.

 1. İslam Musiki Tarihinin Nazari Kökenleri – Ahmet Hakkı Turabi

Gevrekzade Hafız Hasan Efendi ve Musiki Risalesi – Der. Ahmet Hakkı Turabi / Rağbet Yay.
Osmanlı Dönemi Türk Musikisi – Cinuçen Tanrıkorur / Dergah Yay.
Musiki – İbni Sina / Litera Yay.

 1. İslam Geleneğinde Tasavvuf ve Tarikatler – Reşat Öngören ve Semih Ceyhan

Türkiye’de Tarikatlar & Tarih ve Kültür –  Semih Ceyhan / İSAM Yay.
Osmanlılar’da Tasavvuf  – Reşat Öngören / İz Yay.
Zeyniyye &Alimlerin Gözdesi Bir Tarikat – Reşat Öngören / İnsan Yay.
Mesnevinin Sırrı – İsmail Ankaravi (Der. Semih Ceyhan ve Mustafa Toptatan) / Hayy Kitap

 1. İslam İktisadı – Necmettin Kızılkaya ve Lütfi Sunar

İslam İktisadını Yeniden Düşünmek  / İktisat Yay.
İslam İktisadı ve Emek / İktisat Yay.
İslam İktisadı ve Piyasa / İktisat Yay.

 1. Abdülkahir Cürcani’nin Dilbilimi İnşaası & İslam Düşüncesinde Dil Felsefesi – Taha Boyalık

Sözdizimi ve Anlambilim – Abdülkahir el-Cürcani (Çev. Osman Güman) / Litera Yay.
Telhis ve Tercümesi – Hatip el-Kazvini (Der. Sadi Çöğrenli  ve diğerleri) / Huzur Yay.
Yorum Üzerine – İbn-i Sina  (Çev. Ömer Türker) / Litera
Dil, Söz ve Fesahat – Taha Boyalık / Klasik Yay.

 1. Mantığın Değeri, Mantık Biliminin İslam düşünce Tarihindeki Gelişimi – Harun Kuşlu

İslam Mantık Tarihi – Tony Street (Çev. Harun Kuşlu) / Klasik Yay.
Klasik Mantığa Giriş – İbrahim Emiroğlu / Elis Yay.
Mantığa Giriş – İbn-i Sina  (Çev. Ömer Türker) / Litera Yay.
Nasıruddin Tusi’de Önermeler Mantığı – Harun Kuşlu / Klasik Yay.

 1. Ümmet ve Ümmetçilik  – Vahdettin Işık
 1. Muhammed İkbal – Rahim Acar

Cavidname  – Muhammed İkbal (Çev. Halil Toker) / Kaknüs Yay.
İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden İnşası – Muhammed İkbal (Çev. Rahim Acar) / Timaş Yay.
Kulluk Kitabı – Muhammed İkbal (Çev. Ali Nihat Tarlan) / Timaş Yay.
Benlik Ve Toplum – Muhammed İkbal (Çev. Ali Yüksel) / Birleşik Yay.
Muhammed İkbal – Annemarie Schimmel / Ötüken Neşriyat

 

 1. Ümmetçilik 2 – Vahdettin Işık

Çağdaş Arap Düşüncesi – Albert Hourani (Çev. Hüseyin Yılmaz ve Latif Boyacı) / İnsan Yay.
İslamcıların Siyasi Görüşleri – İsmail Kara / Dergah Yay.
Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu – Şerif Mardin / İletişim Yay.

 1. Gazzâlî’de Bilgi ve Bilim Kavramı – Eşref Altaş

İhya-u Ulumuddin – İmam Gazzali (Çev. Ahmet Serdaroğlu) / Bedir Yay.

 1. İbn Sînâ Felsefesi ve Bilgi Anlayışı – Eşref Altaş & Cüneyt Kaya

Arifler ve Olağanüstü Hadiselerin Sırları – İbn-i Sina (Çev. Ömer Türker) / Hayy Kitap
İşaretler ve Tembihler – İbn-i Sina – (Çev. Ömer Türker) Litera Yay.
Hay bin Yakzan – İbn Tufeyl&İbn-i Sina (Çev. Şerafeddin Yaltkaya ve Babanzade Reşid) /YKY

 1. İslam’a İntikal Eden Felsefi Mirasın Yöntemi – Cahid Şenel

 

 1. İşrâkî Felsefenin Mahiyeti ve Felsefe Tarihindeki Yeri – İshak Arslan

Sühreverdi ve İşrak Felsefesi – Divan Kitap
Cebrail ‘in Kanat Sesi – Şihabüddin Sühreverdi (Çev. Sedat Baran) / Sufi Kitap
Sühreverdi’nin İbn-i Sina Eleştirisi – Tahir Uluç / İnsan Yay.
Şeyhü’l İşrak’in İzinde&İlk Dönem İşraki Şarihler  – Divan Kitap
İşrak Felsefesi – Sühreverdi (Çev. Tahir Uluç) / İz Yay.

 1. Tarih Tasavvuru ve Yazıcılığı & İslam Tarihi Dönemlendirmesi  – Gültekin Yıldız

İslam Düşüncesinde Tarih Tasavvuru ve Usulü (Kasım Şulul)
Tarih Felsefesi  – Ayhan Bıçak / Dergah Yay.
Tarih Metafiziği ya da Kendilik Bilinci – Ayhan Bıçak / Dergah Yay.
Tarih Tasarımı – R.G. Colingwood (Çev. Kurtuluş Dinçer) / Doğu-Batı Yay.

 1. XV.Yüzyıl’da Kudüs Kadısı Muhammed b.Halil el-Kudsî’nin Hikemulllâh el-Hafiyye (Türklerin Faziletleri) Adlı Eseri – İhsan Fazlıoğlu
 1. *Maturidi geleneği – Recep Alpyağıl

Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen Ek-i 1 ve 2 – Recep Alpyağıl / İz Yay

 

 1. Necmettin Katibi Kazvini ve Mantık – Mehmet Özturan

 

 1. Babanzade kimdir? ” Bir Felsefe-Düşünce Dili Kurmak ” – Cahid Şenel

Felsefe Dersleri –  Babanzade Ahmet Naim (Der. Cüneyt Kaya ve Cahid Şenel) / Klasik Yay.
Felsefe Makaleleri – Babanzade Ahmet Naim (Der. Cüneyt Kaya ve Cahid Şenel) / Klasik Yay.

 1. Dini Bilginin Yeniden Üretimi ve Yöntem Sorunu – Hayrettin Nebi Güdekli

 

 1. İslam Düşünce Tarihi’ne Dair Yeni Bir Dönemlendirme – İhsan Fazlıoğlu ve Tahsin Görgün

 

 1. İslam düşüncesinin Klasik Dönemi – (Konuksuz)

 

 1. İslam Düşüncesinin Yenilenme Dönemi – (Konuksuz)

 

 1. Felsefenin iki yüzü: İbn Sinacılık ve İşrakilik – Eşref Altaş

 

 1. (Geçen Programın Devamı) Yenilenme Dönemi Felsefe – Eşref Altaş

 

 1. Seyyid Şerif  Cürcani – (Konuksuz)
 1. Molla Cami – Ertuğrul Ökten

 

 1. Dâru’l-İslâm ve Temel Coğrafi-Kültürel Havzaları – Osman Özgüdenli

 

 1. İslam Düşünce Atlası – İhsan Fazlıoğlu ve Cüneyt Kaya

 

 1. İslami İlimleri Anlamaya Çalışmak: Kelam – Hayrettin Nebi Güdekli

 

 1. İslami İlimleri Anlamaya Çalışmak: Fıkıh Usulü – Hasan Hacak

 

 1. İslami İlimleri Anlamaya Çalışmak: Fıkıh – Nail Okuyucu

Şafii Mezhebinin Teşekkül Süreci  – Nail Okuyucu / İFAV
Er- Risale – İmam Şafii (Çev. İbrahim Çalışkan ve Abdülkadir Şener) / Diyanet Vakfı Yayınları
İslam Hukuk Tarihinde Selefi Söylem:  Hanbeli Mezhebi – Ferhat Koca / Ankara Okulu Yayınları
Mezheblerin Teşekkülünden Sonra Fıkhi İstidlal (Doktora Tezi) – Eyyüp Said Kaya

 1. İslami İlimleri Anlamaya Çalışmak: Ahlak – (Konuksuz)

 

 1. İslam Düşüncesinde İnsan Tasavvurları – (Konuksuz)

 

 1. Fıkıh Usulü İlminin Mahiyeti ve İşlevleri – Murteza Bedir

 

 1. Bilgi Sorunu ve İslam Düşüncesinde Bilgi teorileri – (Konuksuz)

 

 1. Seyyid Şerif Curcani’nin Şerhu’l-Mevâkıf’ı Üzerinden Bilgi Sorunu – (Konuksuz)

 

 1. Sahih Anlamın Muhafazası Olarak Fıkıh Usulü – Yunus Apaydın

 

 1. Hadis İlmi (1 ve 2. Asır Hadis Tarihi) – Ahmet Yücel

 

 1. Hadis İlmi (Ehli Rey – Hadis ve Diğer Ekollerin Hadis Anlayışı) – Ahmet Yücel

Hadis Tarihi – Ahmet Yücel / İFAV
Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi – Ahmet Yücel / İFAV
Oryantalist Hadis Anlayışı ve Eleştirisi – Ahmet Yücel / İFAV
Hadis İlminde Tenkit Terimleri – Ahmet Yücel / İFAV
Hadis Usulü – Ahmet Yücel / İFAV
Oryantalist Hadis Literatürü – Ahmet Yücel / İFAV

 1. İslam Düşünce Geleneğinde Dil Bilimleri – İsmail Güler

İslam Medeniyeti’nde Dil İlimleri Tarih ve Problemler – İsmail Güler / İSAM Yay.
İbn Cinni’ye Göre Arapça’da Dil ve Anlam  – İsmail Güler

 1. Farabi’nin Siyaset ve Toplum Teorisi – (Konuksuz)

 

 1. Farabi’ye Göre Rejim Türleri – (Konuksuz)

 

 1. Ebu’l-Hasen el-Maverdi’de Ahlak ve Siyaset Düşüncesi – (Konuksuz)

 

 1. İbn Ataullah el-İskenderî ve Hikem-i Atâiyye – Ahmet Murat Özel

 

 1. İçtihad – Yunus Apaydın

 

 1. Nübüvvet ve İsbât-ı Nübüvve Literatürü – (Konuksuz)

Tesbitü Delailü’n-Nübüvve – Kadı Abdülcebbar (Der. Ömer Aydın ve M. Şerif Eroğlu) / Yazma Eserler
Delailü’n-Nübüvve – İmam Beyhaki (Çev. Zekeriya Yıldız ve diğerleri) / Ocak Yay.

 1. Peygambere ittiba ne anlama gelir? Müslümanlar için nübüvvetin imkânları nelerdir? – Ekrem Demirli

 

 1. İslam Hayat Görüşünün Temel Unsurları – İhsan Fazlıoğlu

 *Bu bölümün kaydı youtube’a yüklenmemiş. Bölümle ilgili yazı için tıklayınız.

 1. Tevhid İnancı ve İslam Düşüncesi’nde Tevhid Teorileri – (Konuksuz)

 

 1. Metafizik – (Konuksuz)

Kitabu’ş-Şifa Metafizik – İbni Sina (Çev. Ömer Türker ve Ekrem Demirli) / Litera Yay.
İbn Sina Metafiziği – Robert Wisnovsky (Çev. İbrahim Halil Üçer) / Klasik Yay.

 1. Arayışlar Döneminin Fikri Cereyanları ve İslamcılık  – Lütfi Sunar
 1. Nebevi Gelenekte Hikmet ve Tezkiye – (Konuksuz)

 

 1. İslam ve Dünya Tarih Yazımı – Tahsin Görgün

Bölümlerin olduğu Youtube oynatma listesi için: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4i8eZUVaPZkZYJLwo9QWUi_9hd9tuBur 

*Furkan Demir‘e bu liste için teşekkür ederiz.

  1. Merhabalar,
   Videoları TRT youtube’dan kaldırdı. İbrahim Halil hoca Diyanet TV tarafından yeniden yükleneceğini duyurmuştu ama henüz bir gelişme olmadı. Maalesef şimdilik elimizde kayıtlar yok. İndiren biri olursa ve youtube’a yüklerse ancak öyle ulaşabileceğiz şimdilik.

   Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: