Haber Kitaplık

Şubat 2020’de Okuyucu ile Buluşanlar

Okuyucu ile Buluşanlar serimizin ilk paylaşımını sizlere sunuyoruz. Şubat 2020’de yayımlanan ve İslami İlimler ile irtibatı olan 47 kitabı sizler için -kitapların tanıtım yazılarından yararlanarak- derledik. Buyurunuz.


FIKIH

 • el-Camiu’s-Sağir, Muhammed bin Hasan eş-Şeybani, Tercüme: Soner Duman

Sadece Hanefî fıkhının değil, genel olarak fıkıh tarihinin ilk muhtasarı kabul edilebilecek olan İmam Muhammed’in el-Câmiu’s-sağîr adlı eseri, Prof. Dr. Soner Duman tarafından tercüme edilmiş, Beka yayınevi tarafından basılmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Mütekellim Usulcülere Göre İctihad, Adem Yenidoğan

Kur’an ve sünnetin yorumlanmasındaki metodoloji, tarih boyunca Müslümanların en önemli meselelerinden biri olmuştur. Fıkıh usul geleneğinde Fukaha, Mütekellimin ve Memzuç olmak üzere üç farklı meslek/ekol teşekkül etmiştir. Adem Yenidoğan, bu eserinde mütekellim usulcülerin ictihad kavramına yaklaşımını tahlil etmektedir. İz Yayıncılık’tan basılmış bu esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • İslam Borçlar Hukuku, Abdullah Çolak

Prof. Dr. Abdullah Çolak tarafından ele alınan bu eserde, İslâm Hukuku içerisinde muâmelât olarak isimlendirilen bölümün borçlar hukuku ile ilgili konularına yer verilmiştir. Ensar Yayıncılık’tan çıkan bu eserle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Müslüman Azınlıkların Modern Dünyada Yargı Çıkmazı, Seyfettin Erşahin

Prof. Dr. Seyfettin Erşahin bu eserde, 20. yüzyıl başlarında Çarlık Rusya hâkimiyetinde yaşayan İdil Boyu (Tataristan/Kazan, Başkırdis-tan) Müslüman Türkler’in Çarlık Rusya karşısında Rızaeddin Fahreddin önderliğindeki tecdid arayışlarını ele almaktadır. Kitaba dair detaylı bilgi için tıklayınız.


TASAVVUF

 • Menâkıb-ı Eşrefzâde: Eşrefoğlu Rûmî’nin Menkıbeleri , Abdullah Veliyyüddîn Bursevî, Hazırlayan: Abdullah Uçman

Eser, Kādiriyye tarîkatının ikinci pîri kabul edilen Eşrefoğlu Rûmî’nin hayatını, tasavvuf yoluna girişini ve kendisinden sonra şeyhlik makamına geçen tarîkat büyüklerinin menkıbelerini içermektedir. Kādiriyye’nin Eşrefiyye kolunun tarihçesi hakkında ilk elden bilgilerin yer aldığı bir kaynak olan bu kitaba dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Tenzîl: Tasavvufta Varlık, Bilgi ve İnsan , Nesefî

Sufî düşüncenin büyüklerinden Aziz Nesefî’nin telif ettiği bu eser, Selami Şimşek tarafından tercüme edildi. Günümüz Türkçesiyle ilk defa neşredilen bu eser; Hak Teâlâ, âlem, insan, nebî-velî, şerîat-tarîkat-hakîkat, imân-İslâm-ihsân, sülûk, ve kaza-kader gibi tasavvufî düşünceye dair konuları ele almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Kenan Rıfâî’nin Dervişlik Anlayışı, Hasan Kerim Güç

Kenan Rıfâî’nin talebesi Meşkûre Sargut’un tuttuğu sohbet notlarından oluşan bu kitap, dervişlik mefhumu merkeze alınarak hazırlanmış akademik bir eserdir. Meşkûre Sargut’un notlarının, torunu Hasan Kerim Güç tarafından baştan sona taranması ile oluşturulmuş bu esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Vahdet-i Vücûdu Savunmak, Muhammed Bedirhan

Muhammed Bedirhan’ın yazdığı bu eserde vahdet-i vücûd tartışmaları ve bu tartışmalar etrafında Abdülganî Nablûsî’nin yeri ve önemi incelenmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Divan, Yunus Emre, Hazırlayan: Hasan Aycın

Hasan Aycın’ın hazırladığı eser, Yunus Divanı’nın latinize edilmiş bir halidir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

17.Yüzyıl Türk Şiirinde Tasavvuf Telakkisi, Murat Vanlı

Tasavvuf, ortaya çıkışından bu yana en güzel tanım ve tariflerini şiir ile yapmış, en anlaşılamaz meseleleri şiir ile izah etmiştir. Bu çalışma, şiirin tasavvufla olan bu münasebetini ortaya koymayı hedeflemektedir. 17.yüzyılın öne çıkan şairlerinin divanını merkeze alan bu esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.


DİN PSİKOLOJİSİ

 • Derin Sorgu, Mevlüt Turhan

Yason Yayıncılık’tan çıkan eserinde Mevlüt Turhan, yaşamı boyunca yok olmaktan korkan insanın aklı ile Tanrı’nın var olduğu bilincine nasıl vardığını konu edinmiştir. Yaratılan bu muazzam evrenin yaratıcısını bulmada insanın rolünü ve düşünme sürecini inceler. Eser hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Değerler Etkileşiminde Kendini Gerçekleştirme, Editör: Ömer Demir

Ömer Demir tarafından kaleme alınan bu kitapta,  İslam dininde kendini gerçekleştirmenin mahiyeti, kapsamı ve sınırları araştırılmıştır. Yazar, “kendini gerçekleştirmek, her şeyi kendinde, kendini her şeyde yaşamaktır.” diyerek, temeli psikolojiden kaynaklanan meseleye, yeni bir bakış açısı getirmiştir. İlahiyat Yayınları’nda çıkmış olan bu eserle alakalı detaylı bilgi için tıklayınız.


TEFSİR

 • Avrupa ve Kur’an: Avrupa’da Kur’an Araştırmaları ve Çevirileri Üzerine Bir İnceleme, Hüseyin Yaşar

Prof. Dr. Hüseyin Yaşar’ın ortaya koyduğu eserde Avrupalı Hıristiyanların Kur’an ve Hz. Peygamber üzerinden İslam dinine bakış açıları ve bu bağlamda yaptıkları çalışmalar ele alınmıştır. İz Yayıncılık’tan çıkan bu esere dair ayrıntılı bilgi için tıklayınız


HADİS

 • Hadis Kültürü Araştırmaları, Editör: Hüseyin Akgün

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Sünnet ve Hadisi Anlama Kılavuzu, Mehmet Görmez

Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez tarafından hazırlanan bu eser, Hz. Peygamber’in sünnetini ve sünnet nizamını günümüze kadar taşıyan kılavuz bir kitap olma iddiasını taşıyor. Eser aynı zamanda sünnet ve hadis usulüne giriş mahiyetinde. Esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Şia’da Hadis Usulü, İbrahim Kutluay

İbrahim Kutluay’ın kaleme aldığı bu eser, Şia’nın hadis usulünü Sünnî usulü ile mukayeseli biçimde ele almaktadır. Şia’nın temel kaynaklarının esas alınması suretiyle hazırlanan ve Şiî kaynaklardan misaller de içeren bu esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Hadis Usulü, Tehanevî, Tercüme: Selman Keleş

Zafer Ahmed et-Tehanevî’nin telif ettiği bu kitap, Abdulfettâh Ebû Gudde tarafından yayına hazırlanmış, Selman Keleş eliyle tercüme edilmiştir. İlim talebelerinin el kitabı olarak da nitelendirilebilir. Detaylı bilgi için tıklayınız.


İSLAM SİYASET DÜŞÜNCESİ

 • Endülüs’te Felsefe, Din ve Siyaset İlişkisi , Mustafa Yıldız

Mustafa Yıldızın’ın, felsefenin ve dinin birbirine karşı ko­numlarını siyasal hayat  bağlamında tartıştığı bu eseri Ötüken Neşriyat’tan çıktı. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • İslam Hukuk Düşüncesinde İktidar ve Meşruiyet, Abdurrahim Şen

Abdurrahim Şen bu kitabında İslam Siyaset Düşüncesinde meşru bir hükümet kurulması için gerekli şartların dönüşümünü İslam tarihinin dönüm noktalarıyla bağlantılı olarak inceliyor. Klasik Yayınları’ndan çıkan bu kitaba dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • İslam Siyaset Düşüncesinde Siyaset Etmenin Temelleri, Mehmet Erdoğan

Mehmet Erdoğan’ın İslam kültüründe siyaset düşüncesini eleştirel bir yaklaşımla incelediği kitabı Ensar Neşriyat’tan çıktı. Detaylı bilgi için tıklayınız .

 • Kaplan ile Tilki, Sehl b. Harun, Tercüme: Ali Benli

Sembolik bir anlatım kullanılarak siyaset, ahlak, savaş, toplum, akıl, bilgi vb. konularda mesajların verildiği bu eser, erken Abbasi döneminde Sehl b. Harun tarafından yazılmıştır. Ali Benli’nin inceleme ve tercümesiyle Klasik Yayınları’ndan çıkan bu kitap hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. (Ocak sonunda yayımlandı.)

 • Osmanlı Klasik Çağında Hilafet ve Saltanat, Feridun Emecen

Hilafetin Osmanlı için ne ifade ettiği, saltanatla beraber anılmasının ne tür getirileri olduğu gibi meseleleri inceleyen bu kitap Feridun Emecen’in kaleminden, Kapı yayınlarından çıktı. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Türk ve İslam Hakimiyet Telakkileri Çerçevesinde İsyan Suçu, Murat Kamar

Murat Kamar’ın Türk-İslam tarihinde isyan ve isyanla bağlantılı mefhumları incelediği bu eseri Astana Yayınları’ndan çıktı. Detaylı bilgi için tıklayınız.


KELAM

 • İmam Muhammed Mâsûm; Mektûbât-ı Mâsûmiyye’si ve İrade Meselesine Yaklaşımı, Mehmet Atalay

İmam Rabbani’nin oğlu ve halefi İmam Muhammed Masum, önemli ve ünlü eseri Mektûbât-ı Mâsûmiyye’de ele aldığı konuları büyük bir titizlikle işlemiştir. Eser, irade konusu ve bu konuyla ilişkili olarak kaza ve kader, Allah’ın ezeli ilmi gibi diğer konular üzerinde son yıllar itibarıyla cereyan edegelen tartışmaların çözümüne zemin teşkil edici mahiyettedir. Mehmet Atalay’ın kaleme aldığı ve İz yayıncılığın neşrettiği kitap hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

 • İmanda Aklın Rolü, Recep Ardoğan

Recep Ardoğan’ın kelamcılara göre imanda aklın ve düşüncenin rolünü çeşitli yönleriyle konu edindiği eseri KLM yayınlarınca basıldı. Eser dört ana bölümden müteşekkil olup marifetullahın anlamından, ilahi davete muhatap olmamış kimselerin durumuna birçok meseleye etraflıca değinmiş. Eserde farklı görüşlerin dayandığı delillerin mukayesine de yer verilmiş. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.   

 • Modern Çağın İnanç Sorunları, Fatih Kurt

Modern dönem ile birlikte “izm”lerin zihinler üzerinde artan etkisi yadsınamaz. Bununla birlikte böylesi fikri akımlar duru zihinlerde pek çok inanç problemini beraberinde getirmektedir. Bu gibi inanç problemlerinin önüne geçmek için vahyi temellere dayanan eser Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basıldı. Eser hakkında daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 • Muhammed b. Yusuf es-Senusi ve Akaidine Dair Bir İnceleme, Mustafa Selim Yılmaz

Muhammed Senûsi, mütekellim ve sufi kimliği ile Müslüman düşünce geleneğinde müstesna bir yere sahiptir. İslam âlimleri arasında mutena bir konuma erişmiş es-Senusi, Mustafa Selim Yılmaz tarafından ele alınıyor. Köprü kitaptan çıkan inceleme hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Varlıkların Dilinden Yaratıcıyı Tanıma, Âdem Tatlı ve İdris Görmez

Eser, modern dönem hâkim yaklaşımından sıyrılıp tevhidi bakış ile kâinatı yeniden mütalaa etmek teklifinde. Üsküdar Üniversitesi Yayınlarınca basılan eser birçok profesörün katkısı ile vücut bulmuş. Kitap hakkında tafsili bilgi için tıklayınız.


İSLAM TARİHİ

 • Akdeniz’de Hakimiyet Mücadelesi

Akdeniz tarihi üzerine çalışmalarıyla bilinen Emrah Naki, 16. yüzyılda Akdeniz havzasında bulunan İspanya, Venedik ve Osmanlı devletlerinin; Akdeniz üzerindeki hâkimiyet mücadelesini ticari, askeri ve siyasi yönleriyle ele almaktadır. Selenge Yayınları’ndan çıkan kitabın ayrıntıları için tıklayınız.

 • Elveda Osmanlı Bir Cihan Devletinin Çöküşü

Geniş bir coğrafyaya yayılan Osmanlı topraklarında devletin yıkılışını; Mustafa Uluçay’ın belge ve kaynaklara dayanarak, olayların tarihî roman üslûbunda anlattığı kitabın ayrıntıları için tıklayınız.

 • Osmanlı’da Mezhep

Nizâm-ı Âlem ve Din ü Devlet’in bekâsı için öncelikle İslâm akâidinin muhafazası zarurî kabul edilen Osmanlı’da Ehl-i sünnet itikadı mevzuunda büyük hassasiyet gösterilmiştir. Hasan Gümüşlüoğlu’nun, Osmanlıların mezheplerini koruma hususundaki gayretleri Ensar’dan neşredildi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 • İlk Dönem Horasan Valileri (Emeviler ve Abbasilerin Horasan Politikası 651-821)

Dr. İzzetullah Zeki’nin kaleminden çıkan ve Horasan Valileri’ni konu edinen eser Çizgi Kitabevi’nden çıktı. Ayrıntı için tıklayınız.

 • Kafkaslara Veda & 1864 Çerkeslerin Osmanlı Devleti’ne Göçü

19. yüzyıl sadece Osmanlı Devleti’yle birlikte kaderi değişen Kafkaslarda yaşayan halkın Çarlık Rusya’sına daha fazla karşı koyamaması ve Osmanlı’ya göçlerini konu edinen eserin yazarı Gökhan Çakmak. Aktif Yayınevi’nden çıkan kitabı ayrıntıları için tıklayınız.

 • Mısır ve Suriye Sultanı Selahaddin’in Tarihi

İslam Tarihi’nin en önemli sultanlarından biri olan Selahaddin Eyyubi’ye dair roman tatındaki eser Avesta Yayınları tarafından Türkçe’ye kazandırılıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Tarih Nasıl Yazılır? Tarih Yazımı için Çağdaş Bir Metodoloji

Çağdaş tarih yazımına dair Prof. Dr. Ahmet Şimşek’in editörlüğünde Türk Tarih Kurumu tarafından neşredilen eserin detayları için tıklayınız.

 • Hristiyan Bir Seyyahın Gözüyle Kudüs ve Çevresi – 1697

On yedinci yüzyılın sonlarına doğru Halep’te İngilizlere ait bir fabrikada vaizlik yapan Henry Maundrell’in Paskalya Bayramı için iki buçuk ay süreyle gittiği Kudüs ve çevresinden izlenimleri Büyüyenay Yayınları’ndan çıktı. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Erken İslam’da Mizah

Erken İslâm’da Mizah, esas olarak Hicri II./Miladi VIII. Yüzyıl’da yaşadığı sanılan ünlü bir Arap mizahçısı Eş’eb hakkında kaleme alınmış bir monografi denemesi olan bu eser Prof. Dr. Ahmet Arslan’ın çevirisyle Divan Kitap’ta. Detaylı bilgi için tıklayınız.


DİNLER TARİHİ

 • İnciller Güvenilir Metinler midir? , Zafer Duygu

Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Zafer Duygu tarafından yazılan bu eser, Hıristiyanlık tarihi ve İnciller hakkında bilgi edinmek isteyen genel okuyucuya hitap etmektedir. Düşün Yayıncılık’tan basılmış bu esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Budizm ve Zen, Nyogen Senzaki

Budizm ve Zen hakkında bilgisi olmayan kişiler için telif edilen bu eser, Nyogen Senzaki ve Ruth Strout McCandless tarafından kaleme alınmıştır. Eser, temel kavramları açıklamakta ve Budizm’e dair sık sorulan 10 soruya yanıt vermeyi amaçlamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Dokuz Din Kuramı, Daniel L. Pals

Orjinal haliyle ilk defa Oxford yayınlarından “Nine Theories of Religion” ismiyle basılan eser, Erciyes İlahiyat öğretim üyeleri Mustafa Ulu ve Özcan Akdağ tarafından tercüme edildi. Türkçe’ye “Dokuz Din Kuramı” ismiyle çevrilen bu eser, “İnsanlar neden ilahî varlıklara inanırlar? ‘Dînî’ olarak adlandırdığımız inanç ve davranışlar neden insan kişiliğini derinden etkiliyor?” gibi soruların modern düşünürleri nasıl etkilediğini ele alıyor. Taylor, Freud, Marx ve Eliade gibi birçok düşünürün din hakkındaki kuramlarını ele alan esere dair bilgi için tıklayınız. Eserin İngilizce orjinalini görüntülemek için tıklayınız.

 • Kur’an-ı Kerim’de Nuh Tufanı ve Sümerler, Mete Firidin

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 • Hazreti Musa: Bir Peygamberin Sıradışı Hayatı, Baki Adam

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Baki Adam’ın kaleme aldığı bu eserde; Hz.Musa’nın tarihsel kişiliği ve hayatının önemli kesitleri Tevrat ve Kur’an’dan karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Kitaba dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Yahudi-Hıristiyan İlişkilerine Giriş, Edward Kessler

Eser, erken dönemlerden itibaren Yahudi-Hıristiyan ilişkilerini ele almaktadır. Talha Fortacı ve Nevfel Akyar’ın dilimize kazandırdığı bu esere dair ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 • Ortodoks Kilisesi: Doğu Hıristiyanlığına Giriş, Timothy Ware

5-6. Yüzyıllarda gerçekleşen ve Hıristiyanlıktaki büyük kopuşların ilki olan Doğu Ortodoks Kiliseleri’nin ana gövdeden ayrılışı, 2 farklı grubu ortaya çıkardı. Bu konuya giriş niteliğinde ele alınabilecek eseri, Mehmet Katar ve Arif Gören çevirdi. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Kur’an’ın Geliş Ortamında İnanç ve İbadetler, Adnan Demircan

Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması açısından ciddi bir öneme sahip olan Cahiliye dönemi, bu kitabın temel konusudur. Adnan Demircan’ın telif ettiği bu eserde, Cahiliye Arap dünyasının inanç biçimi ve sosyal yaşamı ele alınmaktadır. Kur’an Araştırmaları Merkezi’nin bastığı esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.


ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ

 • Milli Görüş Hareketi Ve İslam Birliği, Talip Tuğrul

Birçok Müslüman ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kendisine yer bulan İslamcılık hareketi, Cumhuriyet Türkiye’sinde “siyasal ıslahatçı” bir hüviyeti haiz Millî Görüş Hareketi olarak şekillenmiştir. Hareketin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan, insanlığın refahı için yegâne yol olarak İslâm Birliğini işaret etmiştir. Bu eser, Millî Görüş Hareketi kapsamında İslâm Birliği idealinin teorik ve pratik yönlerini ortaya koymaya çalışmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

DİN EĞİTİMİ

 • Din Eğitimi, İbrahim Turan ve Bayramali Nazıroğlu

İbrahim Turan ve Bayramali Nazıroğlu tarafından kaleme alınan eser, Bilimsel Araştırma Yayınları’dan çıktı. Çalışmada önce din eğitimi ve öğretiminin kavramsal çerçevesi ele alınmış; peşi sıra din eğitiminin psikolojik, sosyal, kültürel, politik ve hukuki temelleri üzerinde durulmuştur. Günümüze kadar İslam toplumlarında eğitimin geçirdiği süreçlerden söz edilmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.


MEZHEPLER TARİHİ

Bu ay bu kategori için dikkatimizi çeken bir eser yayımlanmadı.


İSLAM İKTİSADI

Bu ay bu kategori için dikkatimizi çeken bir eser yayımlanmadı.


İSLAM FELSEFESİ

Bu ay bu kategoride eser tanıtımı yapamıyoruz. Mart ayı itibariyle başlama niyetindeyiz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: