Haber Kitaplık

Mayıs 2021’de Okuyucu İle Buluşanlar

Okuyucu ile Buluşanlar serimize Mayıs ayı ile tekrardan başlıyoruz. Mayıs 2021’de yayımlanan 19 kitabı, kitapların tanıtım yazılarından yararlanarak derledik.

*Eserler hakkında detaylı bilgi için görsellere tıklayınız.

**Mayıs ayında sadece beş farklı kategoriden yapılmış bir derlemeyi paylaştık. Haziran ayı itibariyle diğer alanlara yönelik eserleri de istifadenize sunmayı planlıyoruz.


DİNLER TARİHİ

Kilise Babaları’nın Tarihi ve Doktrinleri, Fulbert Cayre, Trc: Mehmet Aydın, Literatürk Academia

Elinizdeki kitap, F. Cayré’nin  dört ciltlik Kilise Babaları’nın Tarihi ve Doktrinleri çalışmasının birinci  ve ikinci ciltlerinden oluşmaktadır. Cayre’nin birinci kitabı, Hıristiyan inanç tarihinin ilk üç asrını incelerken; ikinci cilt ise Doğu-Batı Hıristiyanlığının oluşum süreci, IV.asırdaki tartışmaların arka planı ve piskopos merkezleri arasındaki çekişmeleri anlama bağlamında kıymetli belgeler ihtiva etmektedir. İsa’dan sonra 430 senelik dönemdeki tartışmalara yönelik Türkiye’de yazılmış eser sayısı yok denecek kadar azdır. Bu bağlamda ilgili eser; Hıristiyan ilahiyatının anlaşılması yolunda önemi bariz olan Kilise Babaları’nı Müslüman ilahiyatçılara tanıtma doğrultusunda mühim bir boşluğu doldurma imkanını haizdir. Mütercim Mehmet Aydın’ın konuyla irtibatlı olarak yayımladığı bir araştırma makalesine şuradan ulaşabilirsiniz.

Kutsal Metinlerde ve İslami İlimlerde Her Dem Kadın, Editör: Gülşen İstek, Beyan Yayınları

Dört bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümü Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta kadın; ikinci bölümü ise Kur’an’da insan ve İslam’da kadın konularına değinmektedir. Üçüncü ve dördüncü bölümde ise dinî ilimlerde kadınların hizmetlerine ve dördüncü bölümde güncel bazı meselelere yer verilmektedir.

Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, Mircea Eliade, Trc: Mehmet Aydın, Literatürk Academia

Eser, daha önce iki farklı yayınevinden basılmış olup, aynı ismi taşıyan kitapların yeni bir yayınevinden yeni bir baskısı hüviyetindedir.

İSLAM İKTİSADI

İslami Finansta Kurumsal Yönetim, Bilal Soysal, İktisat Yayınları

İslami finans kuruluşlarında Fıkhi Uygunluk Yönetim Sistemini literatür ve uluslararası standartlar çerçevesinde detaylı olarak anlatmak, ülkelerin konuya ilişkin yaklaşımlarını yasal düzenlemeler bağlamında yansıtmak ve Türkiye’nin diğer ülkelere kıyasla durumunu ortaya koymak amacıyla Bilal Soysal tarafından kaleme alınan İslami Finansta Kurumsal Yönetim başlıklı eser, 26 Nisan’da İktisat Yayınlarından okuyucuların istifadesine sunuldu.

Makasıdü’ş-Serîa –  Sosyoekonomik Gelişme Endeksine Doğru, ed. Salman Syed Ali, trc: Hüseyin Burgazoğlu, Albaraka Yayınları

Salman Syed Ali’nin editörlüğünde hazırlanan “Makasıdü’ş-Şerîa –  Sosyoekonomik Gelişme Endeksine Doğru” kitabı, Hüseyin Burgazoğlu’nun tercümesi ile birlikte Albaraka Yayınlarından çıktı. Farklı yazarlar tarafından yazılan makalelerin derlemesi olan bu kitap, gelişme, refah kavramlarını hem teorik açıdan hem de kabul görmüş yöntemler ile endeksler üzerinden ele almayı amaçlamaktadır.

Borcun Ötesinde: Küresel Finansta İslami Deneyimler, Daromir Rudnyckyj, trc: Ömer Faruk Tekdoğan, Albaraka Yayınları

“Borcun Ötesinde: Küresel Finansta İslami Deneyimler” başlıklı çalışmada, bir antropolog olan Daromir Rudnyckyj’nin bakış açısıyla Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’u -tıpkı kendilerine has çekim kuvvetleri bulunan Tokyo, New York ve Londra şehirleri gibi- “Müslüman dünyanın finans merkezi” olarak konumlandırma girişimleri ele alınmaktadır.

Yönetim ve Organizasyona Dair İslami Perspektifler, Abbas J. Ali, trc: Salim Korkmaz, Albaraka Yayınları

İslam dünyasındaki iş organizasyonları ve yönetim ilişkilerine İslam’ın başlangıcındaki uygulamalar üzerinden bir perspektif sunan ve aynı zamanda günümüz İslam Dünyası’ndaki iş organizasyonlarına yoğunlaşarak bu alandaki kültürel temelleri ele alan Abbas J. Ali’nin “Yönetim ve Organizasyona Dair İslami Perspektifler” başlıklı eseri, Salim Korkmaz’ın çevirisiyle Albaraka Yayınlarından çıktı.

İslam’da İş Ahlakı, Abbas J. Ali, trc: H. Bedir Demirtaş, Albaraka Yayınları

Abbas J. Ali’nin iş ahlakının toplumsal çıkarları gözetme ve gayriahlaki davranışları önlemedeki yerini konu edinen “İslam’da İş Ahlakı” başlıklı çalışması, İslam’da iş ve organizasyon ahlakının temellerine inerek bugünün iş hayatı için geçerli ve gerekli olan kısımlarını sunmayı amaçlamaktadır. Kitap, H. Bedir Demirtaş’ın çevirisiyle Albaraka Yayınlarından çıktı.

Osmanlı’dan Günümüze İktisadi Meselelerimiz, Mehmet Bulut, Albaraka Yayınları

Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Osmanlı’dan Günümüze İktisadi Meselelerimiz” başlıklı çalışmasında, içinde bulunduğumuz medeniyet coğrafyasında yüzlerce yıldır tartışılagelen iktisadi meseleleri bütüncül olarak ele alıyor. Yazarın, ülkemizde bazı kesimlerce kabul gören Avrupa-merkezci bakış açılarının sosyal ve iktisadi meselelerde hakikate ulaşmada engel oluşturduğunu dile getirdiği kitabı incelemek için görsele tıklayınız.

İSLAM SİYASET DÜŞÜNCESİ

Hilafet’in Hikayesi – Prof. Dr. Adnan Demircan – BEYAN YAYINLARI


Bu kitapta yazar ideolojik tüm fikirlerden arınarak somut bir şekilde Hilafet müessesinin tarihini yazmak istemiştir. Hilafetin meşru olup olmadığı tartışmasına girmeden tarihi olarak ortaya çıktığı ilk günden bugüne kadar serencamını ele alır.

İlk Dönem İslam Tarihinde İktidar Muhalefet İlişkisi – Dr. Mücahit Yüksel – Siyer Yayınları


Yazar İslam’ın ilk döneminden hareketle Halife/Devlet başkanı ve onun karşısında duran ve ona muhalefet eden grup arasındaki ilişkiyi ele almıştır. Hz. Ebubekir döneminden itibaren neşet eden bu ihtilaf en şiddetli yıllarını Hz. Osman ve Hz. Ali ile beraber yaşamış ve zaman içinde artarak devam etmiştir.

TASAVVUF

Rahmetün Mine’r-Rahman-4 – Muhyiddin İbn Arabi – İnsan Yayınları

Bu kitap yayınevi tarafından yayınlanmakta olan İbnü’l-Arabî tefsirinin son cildidir. Böylece eser kâmilen tercüme edilerek dört cilt olarak neşr edilmiştir. Bu noktada eserin doğrudan Şeyh-i Ekber tarafından yazılmadığı bilinmelidir. İbnü’l-Arabî’nin sâir telifatında dağınık bir şekilde yer alan Kur’an ayetlerinin yorumları, derlenerek ve Mushaftaki akışa göre düzenlenerek bu eser oluşturulmuştur. Bu açıdan eser içerisinde baştan sona sabit bir tavır ve üslubun sürdürüldüğünü ifade etmek güç olmakla birlikte yorumlarda Şeyh-i Ekber’in âlem ve insan anlayışının izleri açıkça görülmektedir.

Gülşen-i Râz – Mahmud-ı Şebüsteri – Ketebe Yayınevi


Yazıldığı dönemden itibaren şöhret bulmuş ve tasavvuf klasikleri arasında yerini almış eser farklı dillere tercüme edilmiş ve üzerine çok sayıda şerh kaleme alınmıştır. Tasavvufî meselelerin manzum şekilde açıklandığı eser bin civarında beyitten müteşekkildir. Eserin İbnü’l-Arabî ve Mevlânâ etkisinde yazıldığı görülmektedir. Farklı şerhlerden yararlanarak yapılan tercüme ve şerhin yer aldığı bu metinde Fatih Ermiş şerhlerin derlemesi mahiyetinde bir çalışma ortaya koymuştur.

Aynu’l-Kudat-ı Hemedanî’nin Hayatı, Eserleri ve Usûl-i Selase Hakkındaki Tasavvufî-Kelamî Görüşlerinin Tahlîli – Abdurrahim Alkış – Hikemiyat Yayınevi

Tasavvuf tarihinde aşkı ve muhabbeti merkeze alan öğretisi ve şehit edilmesine yol açan söylemleriyle öne çıkan Hemedânî 6. asırda yaşamış fakih bir sûfîdir. Hallâc’dan ve Gazzâli kardeşlerin ikisinden de ciddi anlamda etkilendiği bilinen Aynu’l-kudât’ın anlayışının izlerine sonraki dönem metafizik tasavvuf geleneğinde rastlamak mümkündür. Bu çalışmada Abdurrahim Alkış, Hemedânî’nin metafizik görüşlerini ele alarak İslam düşünce geleneğindeki önceki ve sonraki isimler üzerinden karşılaştırmalı bir okuma yapmaktadır.

TEFSİR

Kur’an Meal-Tefsir, Mehmet Okuyan, Haliç Üniversitesi Yayınları

Kur’an ayetlerinin bizzat Yüce Allah tarafından yine Kur’an-ı Kerim’de açıklandığını düşünen Mehmet Okuyan, ele aldığı Meal-Tefsir isimli çalışmasında verdiği dipnotlar aracılığıyla bir ayetin konuyla ilgili benzer diğer ayetlerle beraber okunmasını amaçlamıştır. Kur’an-ı Kerim’i konusal bir bütünlük içerisinde sunmayı amaçlayan eser Haliç Üniversitesi Yayınları aracılığıyla bu ay okuyucu ile buluşmuştur.

Mâturîdî’de Tefsirin İmkanı, Veysel Cengil, İZ Yayınları

Veysel Cengil tarafından yazılan Mâturîdî’de Tefsirin İmkanı adlı eser, Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin tefsir-te’vîl ayrımını ve aslı itibariyle bu ayrımın neyi amaçladığını göstermek adına hazırlanmıştır.

Ahkam Ayetleri ve Tarihselcilik, Hidayet Zertürk, Ravza Yayınları

Tarihselciliğin ahkam ayetleri hakkındaki görüşlerine bir eleştiri getiren Hidayet Zertürk, ele aldığı eserde tarihselciliği savunanların dayandıkları argümanları tespit edip ahkam ayetlerine yönelik ortaya atılan iddiaları ve itirazları delilleriyle cevaplamayı amaçlamıştır. Ravza Yayınlarından çıkan eser Mayıs ayında okuyucu ile buluşmuştur.

Ahkamu’l Kur’an, Hamdi Döndüren, Erkam Yayınları

Prof. Dr. Hamdi Döndüren tarafından kaleme alınan eser hüküm ayetlerinin tefsirlerini konu edinmektedir. Mezheplerin farklı görüşlerine yer verilen eser, yazarın deyimiyle ahkâm ağırlıklı fıkhi bir tefsir niteliğindedir. Erkam Yayınları’ndan çıkan eser bu ay okuyucu ile buluştu.

Endülüs Tefsir Geleneğinde Kıraat: İbn Atiyye Örneği, Rıfat Ablay, Siyer Yayınları

Tefsir kaynaklarında dağınık bir şekilde zikredilen sahih ve şâz kıraatlerin, Kur’ân ayetlerinin anlaşılmasına katkı sunduğu yadsınamaz bir gerçektir. Endülüslü müfessir İbn Atiyye, Muharrerü’l-Vecîz adlı tefsirinde, Endülüs bölgesinin kıraat birikimini günümüze taşıyarak söz konusu kıraatlerin manaya etkisini işlemiştir. Siyer Yayınlarından çıkan bu çalışmada Rıfat Ablay, İbn Atiyye’nin tefsirinde değindiği kıraatlerin tayini ve bu kıraatleri tefsirinde kullanma keyfiyeti, tefsir-kıraat ilişkisi bağlamında ele almıştır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: