Haber Kitaplık

Mart 2020’de Okuyucu ile Buluşanlar

Okuyucu ile Buluşanlar serimize Mart ayı ile devam ediyoruz. Mart 2020’de yayımlanan ve İslami İlimler ile irtibatı olan 46 kitabı sizler için -kitapların tanıtım yazılarından yararlanarak- derledik. Buyurunuz.


FIKIH

 • Muhtasar’ul Kuduri, İmam Kuduri, Tercüme: Bilal Kavi

Bilal Kavi tarafından tercüme edilen Muhtasaru’l-Kudûrî, açıklamalar ve şemalarla zenginleştirilerek öğrencilerin istifadesine sunulmuştur. Ravza Yayınları’ndan çıkan bu esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

HADİS

 • Molla Câmî’nin Kırk Hadis Tercümesi, Fuzûlî, Tercüme: Kemal Edîb Kürkçüoğlu

8.yy’dan bu yana ilmî ve edebî bir tür olarak literatürde yer alan “Kırk Hadis” kitapları; Arap, Fars ve klasik Türk edebiyatında birçok şair tarafından telif edilmiş eserlerdendir. Bu eser ise, Molla Câmî tarafından Farsça manzum biçiminde kaleme alınmış, Fuzûli tarafından Osmanlı Türkçesine çevrilmiş, Kemal Edîb Kürkçüoğlu tarafından da 1951’de günümüz Türkçesine kazandırılmıştır. Büyüyenay tarafından basılmış bu esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.  

 • Hanefî Hadis Usûlüne Giriş, Abdülmecîd Türkmânî, Tercüme: Semih Özdemir

Hanefî hadis usulü, günümüze kadar fıkıh usulü çatısı altında incelenmiştir. Bu eserdeki konular da her ne kadar Hanefi mezhebi çerçevesinde işlense de, muhaddislerin görüşlerine de yer verilmiştir. Böylelikle okuyucuya geniş bir yelpaze sunulmuştur. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Dokuz Dilde Kırk Hadis, Aynur Uraler

Bu eserde; Arapça, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Felemenkçe, Arnavutça ve Boşnakça olmak üzere tam dokuz dilde kırk hadis neşredilmiştir. Daha fazla bilgi için tıklayınız.

 • Ömer bin Abdülaziz: Hayatı ve Müsnedi, Ebrar Sönmez Demirel ve Hatice Gürel

Çokça hadis rivayet eden sika bir ravî, seçkin bir fakih ve dirayetli bir kelam alimi olan Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz’in hayatı ile Müsned’inde bulunan hadislerden elli kadarı tercümeleriyle birlikte bu kitapta derlenmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Sünen’ün-Nesâî, İmam Nesâî, Tercüme: Mehmet Türk

Mehmet Türk, İmam Nesai’nin eseri Sünen’ün-Nesâî’yi tam metinli tercümesiyle okuyucularla buluşturdu. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Seçme Hadisler, Huriye Martı

Allah Resulü; hal, söz ve tavırlarının tümüyle “yaşayan bir Kur’an” olarak görülmüştür. Bu kitap, Hz. Peygamber’in güzel ahlaka dair bir hadislerini bir araya getirip okuyucuyla buluşturmayı amaçlamıştır. Eser hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

TEFSİR

 • Tefsir İlminde İcma Anlayışı ve Kur’an Yorumuna Etkisi, Şükrü Maden

Dinin üçüncü esas kaynağı olan icmâ, müfessirlerin Kur’ân’ı yorumlarken en önemli delillerinden biri olmuştur. Şükrü Maden tarafından yazılan eser, icmânın tefsir ilmindeki yerini ve müfessirler üzerindeki etkisini ele almaktadır. Kitâbi yayınevinden çıkan bu esere dair daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

 • Tefsire Giriş: Mukaddimetü’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr Mine’t-Tefsîr, İbn Âşûr, Tercüme: Harun Ünal

Muhammed Tâhir b. Âşûr, kaleme aldığı et-Tahrîr ve’t-tenvîr mine’t-tefsîr isimli eserinin başında on adet mukaddimeye yer vermiştir. Tefsir ilmine dair önemli konuların ele alındığı bu mukaddimeler Harun Ünal tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Ekin Yayınları’ndan çıkan bu esere dair daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

 • Mütevatir Kıraatlerin Tefsir İlmindeki Yeri, Abdullah Yücel

Mütevatir kıraatlere göre, bazı Kur’an ayetlerinin okunuşu farklılık arz etmektedir. Bu farklılıkların çoğu zaman zaman anlama da yansımaktadır. Abdullah Yücel’in kaleme aldığı bu eserde, farklı okuyuşlardan kaynaklanan mana zenginliğine örneklerle işaret edilmektedir. Arı Sanat Yayınevi’nden çıkan bu kitaba dair daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.

 • Kur’an’dan İncelikler 2, Ömer Çınar

Ömer Çınar tarafından telif edilen bu kitapta, Kur’an’ı Kerim’in üslubundan ve kıssalarından çıkarılabilecek sonuçlar tefsir ilmi mirasından faydalanılarak ele alınmıştır. Aktaş Yayınevi’nden çıkan esere dair ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KELAM/İSLAM FELSEFESİ

 • İbn Sînâ Sonrası Kavram Mantığı: Kâtibî ve Kutbüddin Râzî Örneği, Mehmet Özturan

Klasik yayınevi tarafından yayımlanan mutena kitaplardan İbn Sinâ Sonrası Kavram Mantığı, esas itibariyle klasik mantığın temel bölümlerinden birisi olan kavram mantığına hasredilmiştir. Özcü bir yaklaşımı mihver edinen bu yöntemde, bileşik bir nesnenin tanımlanmasına odaklanılmıştır. Eser, İbn Sînâ (ö. 428/1037) sonrasında, tanım teorisine ilişkin standart anlatının temel metni olan, Kâtibî’ye (ö. 675/1277) ait er-Risâletü’ş-Şemsiyye’nin tasavvurât bölümünü Kutbüddîn Râzî’nin (ö. 766/1365) şerhi ve Seyyid Şerîf Cürcânî’nin (ö. 816/1413) hâşiyesi eşliğinde incelemekte ve özcü mantığın tanım teorisine ilgi duyanlar için bir rehber niteliği taşımaktadır. Esere ilişkin detaylı bilgiye erişmek için tıklayınız.

 • Mu’tezilî Düşüncede Tabiat Ve Nedensellik, Ahmet Mekin Kandemir

Tabiatçı kelamcılar arasında tabîî alanda zorunlu bir neden-sonuç ilişkisinin mevcudiyeti yaygın kanıdır. Öte yandan bu durum, nedensellik anlayışlarının bütünüyle birbiriyle örtüştüğü manasına gelmemektedir. Bununla birlikte, eser, klasik kelam atomculuğundaki anlayışlara mugâyir fikirler serdeden Mu’ammer ve Ka’bi gibi atomcu tabiatçılara işaret etmiş ve görüşlerine yer vermiştir. Farklı âlimlerin de görüşlerine yer verilen eser hakkında detaylı bilgiye erişmek için tıklayınız.

 • Kelam Kozmolojisi: Mu’tezilenin Âlem Anlayışı, Metin Yıldız

Âlemde meydana gelen olaylara yaklaşımda Mu’tezile kendi içerisinde farklı iki ana kola ayrılmıştır. Metin Yıldız’ın kaleminden çıkan bu eser, Basra ekolü ile Bağdat Mu’tezilesi arasındaki farkı etraflıca ele almıştır. Esere ilişkin detaylı bilgiye erişmek için tıklayınız.

 • Kavaidu’t Tahavvülât fî Harekâti’z- Zerrât (Parçacıkların Hareketlerindeki Dönüşümün İlkeleri, Ali Sedâd

Ahmet Cevdet Paşa’nın oğlu Ali Sedâd’ın modern atom nazariyelerini kelam atomculuğu ile mukayese ederek açıkladığı kitap, Çizgi Kitabevinde hayat buldu. Osmanlıca aslından günümüz Türkçesine Nazif Muhtaroğlu ve Bilal Ayan’ın gayretleri ile kazandırılan kitap hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 • el- Makâsıd, Teftâzâni, Tercüme: İrfan Eyibil

14. yüzyıl âlimi Teftâzânî’nin kaleme almış olduğu el-Makâsıd, İslam düşünce geleneği boyunca medreselerde kelâm alanında en çok okutulmuş kitaplar arasındadır. Eser, özellik­le -yine müellifin kaleme aldığı- şerhiyle birlik­te çokça istinsah edilmiş, yüzlerce alim tara­fından hâşiye çalışmalarına konu edilmiştir. İrfan Eyibil tarafından tercüme edilen el-Makâsıd metni Yazma Eser Uzmanı Ahmet Kaylı’nın muteber nüshalar üzerinden hazır­ladığı tahkikli Arapça metniyle karşılıklı hâle getirilerek inceleme, fihrist ve ilâve açıklama­lar eşliğinde okuyucuların istifadesine sunul­muştur. Esere ilişkin detaylı bilgiye erişmek için tıklayınız.

 • İlimleri Sınıflamak: İslam Düşüncesinde İlim Tasnifleri, Müstakim Arıcı

Eser, on altı makaleden müteşekkildir. İlk ikisi giriş makaleleri olup, diğerleri ise bir müellif ve bu müellifin eserleri bağlamında ilimlere bakışını incelemektedir. Makaleler, Fahreddin Râzî’den on dokuzuncu yüzyıla uzanan bir süreci kapsamaktadır. Klasik Yayınları tarafından yayımlanmış ve editörlüğünü Mustakim Arıcı’nın yapmış olduğu esere dair ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TASAVVUF

 • Tasavvuf: Dinsel ve Bilimsel Açıklaması, İsmail Özmen

İsmail Özmen’in kaleme aldığı bu eserde, tasavvuf çeşitli bilimsel ve dini argümanlarla ele alınmıştır. Esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Ana Hatlarıyla ve Tartışılan Yönleriyle Tasavvuf, Şadi Eren

Şadi Eren’in kaleme aldığı bu eserde tasavvufa dair yöneltilen eleştiriler ve tartışmalara yer verilmiş, Mesnevi gibi tasavvufun ana kaynaklarından alıntılarla bu sorulara cevaplar aranmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Aşkın Bedeli: Mesnevi Hikayeleri 1-2-3-4-5-6-7, Kadir Özköse

Kadir Özköse’nin Mesnevi’deki hikayeler üzerinden kaleme aldığı 7 ayrı kitaptan oluşan bu seride, her bir kitap farklı bir konuyu ve hikayeyi ele almaktadır. Mesnevi hakkında araştırmalarda bulunan ve klasik edebiyatımıza ilgi duyan okuyucular, bu seriye ilgi duyabilir. 7.kitabı Mart ayında çıkan bu seriye dair detaylı bilgi için: Mesnevi Hikayeleri 1234567.

 • Cinânü’l-Cenân: İnanç, İbadet ve Ahlak Esasları, Muhammed b. Hacı İvaz, Tercüme: İsmail Toprak

İsmail Toprak’ın Büyüyenay Yayınevinden telif ettiği bu kitapta, tasavvufun ahlak hakkındaki görüşlerine ve bu anlayış etrafında gelişen inanç ve ibadetlere Muhammed bin Hacı İvaz’ın yazdığı Cinânü‘l- Cenân eseri çerçevesinde yer verilmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Anadolu’nun Üç Ermişi: Yunus Emre, Eşrefoğlu Rumi, Niyazi-i Mısri ; Mustafa Kara

Mustafa Kara’nın Dergah Yayınlarından çıkardığı bu eser, yaşadığımız  coğrafyayı  varlıklarıyla  bereketlendiren  üç  erenin  fikirlerini  yine  kendi eserlerinden  yola  çıkarak  sunuyor.  Kendini  bilmek  için  dününü  ören,  işleyen,  besleyen kaynakları  bilmesi  gerektiğine  inananlar  ve  bu  üç  kıymetli  kaynağın  fikirlerini  derli  toplu görmek isteyenler için kıymetli bir kaynak olan bu esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Sufilerin Sırları: Veledname, Sultan Veled, Tercüme: Cemal Aydın

Hz.Mevlana’nın oğlu Sultan Veled’in yazdığı bu eser Cemal Aydın tarafından çevrilerek Sufi Kitap yayınlarından basılmıştır. Eser, Hz.Mevlana’nın Mesnevi’sinin özeti mahiyetindedir ve klasik tasavvufi bir eserdir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Evrâd-ı Bektâşiyye: Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî Hazretlerinin Evrâdı

Selami Şimşek’in derlediği Buhara Yanyınlarından çıkan bu eser, genel hatlarıyla Bektaşi Tarikatı ve onun Pîri olan Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin hayatı, evrâdı ve Bektaşilik hakkında temel bilgileri içermektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İSLAM TARİHİ

 • Karadeniz Kıyı Kentleri Tarihi, Feridun Emecen

Feridun Emecen’in Karadeniz kıyılarını konu edinen yazıları, büyük bir titizlikle hazırlanan bu eserinde bir araya geliyor. İlk Çağ’dan bu yana tarih sahnesinde önemli bir yeri olan Karadeniz coğrafyasına odaklanan bu kitap,  tarihî süreç içerisinde Karadeniz kıyı kentlerinin nasıl bir sosyal, kültürel ve ekonomik gelişim izlediğini ele alıyor. Ayrıntılar için tıklayınız.

 • II.Abdülhamid Döneminde Bursa’da Sosyal Hayat, Nursal Kumaş

Bursa’nın merkez tarafından şekillendirilen özellikleriyle beraber, “şehrin kendine has kimliğini” de göz önünde bulundurarak, Bursa’nın belli bir tarihsel süreç içindeki sosyal hayatının çeşitli boyutlarıyla değerlendirilip anlaşılmasını amaçlayan kitabın detayları için tıklayınız.

 • Sultan Abdülhamid ve Siyaseti, Bernhard Stern

Berliner Tagblatt ve Neue Freie Presse’nin özel muhabiri olarak İstanbul’da yıllarca bulunan ve Yıldız Sarayı çevresinden pek çok kimseyle yakınlık kuran gazeteci Bernhard Stern’in; II.Abdülhamid’in tahta çıkışı, Avrupa ile olan ilişkileri, saray ve Babıâli arasındaki mücadele ve sansürün nedeni üzerine kendi kaleminden bir eser. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Doğu’da ve Batı’da Loncalar, Miraç Çeven

Lonca tarihini bütüncül bir bakış açısı ile anlayıp kavrama arayışının bir sonucu olarak ortaya çıkan bu eserin ayrıntıları için tıklayınız.

 • Sultan II.Abdülhamid Dönemi: Siyaset-İktisat-Dış Politika-Kültür-Eğitim

Osmanlı Tarihi’nin, şüphesiz, en zor ve çalkantılı dönemlerinden biri olan II.Abdülhamid Dönemi’ni pek çok alanda inceleyen bu eser İZU Yayınları’ndan çıktı. Ayrıntılar için tıklayınız. Ayrıca PDF için bu linki tıklayabilirsiniz.

 • Osmanlı Kudüs’ü: Kent Kimliği, Nüfuz ve Meşruiyet, Alaattin Dolu

On sekizinci yüzyıl Osmanlı Kudüs’ünü şehir mekânı, toplumsal yapı, siyaset, ekonomi ve hukuk ekseninde inceleyen eserin ayrıntıları için tıklayınız.

 • Kısa İslam Tarihi: Başlangıcından Osmanlılara Kadar

Başlangıcından Osmanlılara kadar; ana hatlarıyla, öne çıkan karakterleriyle, ekonomisiyle, siyasetiyle, sosyal yaşamıyla İslam’ın tarihî serüvenini merak eden herkese alternatif bir tarih okuması sunan eserin ayrıntıları için tıklayınız.

MEZHEPLER TARİHİ/ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ

 • İslam Terakkiye Mani midir, Kadir Canatan

Modern dönemde Batılıların İslamiyet’i entellektüel anlamda rencide edecek söylemlerde bulunmaları ve özellikle Ernest Renan gibilerinin “İslam ve Bilim” konuşmasıyla İslam’ı hedef alması, “İslam Terakkiye Mani Midir? gibi soruların sorulmasına ve birçok Müslüman düşünürün “İslam ilerlemeye mani değildir!” şeklinde savunma pozisyonuna geçmesine sebebiyet vermiştir. Kadir Canatan’ın “Fuat Sezgin anısına” hazırladığı bu kitapta, hem İslam Tarihinin ilk evrelerinde yapılan din-bilim tartışması vurgulanmakta, hem de hâlâ araştırılması gereken soruların ve sorunların okurlara önüne koymaktadır. Beyan Yayınları tarafından basılan eser hakkında daha fazla malumat edinmek için tıklayınız.

DİNLER TARİHİ

 • Tanrı İsa’dan Tavr-ı İsa’ya, Necmettin Şahinler

Kitap, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Kur’ân-ı Kerim’in irfânî bakış açısından feyz alınarak, Hıristiyanlarca “Tanrı İsa” olarak vaz edilen Hz.İsa’nın hakikatindeki “Tavr-ı İsa” ortaya konmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde ise, merhum Ahmet Yüksel Özemre’nin Aziz Toma’ya Göre İncil eserinde Hz.İsa’ya atfedilen 114 sözün bazıları, Hz.İsa ile karşılıklı konuşuluyormuş gibi hayali bir kurgu ile ele alınmıştır. Hayy Kitap tarafından basılmış esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Sekülerleşmenin Hıristiyan Kökleri, Taceddin Kutay

Eserin temel çıkış noktalarından biri; Hıristiyanlığın – özellikle de Katolikliğin – kavram, kurum ve din adamlarının Avrupa sekülerleşmesinde aktif rol oynadığı savıdır. Sekülerleşme sürecinin bir teolojik arka planı olduğunu iddia etmesi kitabı farklı kılan hususlardan biridir. Müellifin “ (…) sekülerleşmenin birinci sorumlusu olarak Hıristiyanlığın Katolik yorumunu görmekteyim ve bunu ortaya koymaya çalıştım” şeklindeki ifadesi de, kitabın temel tezini ifade etmektedir. İz Yayıncılık tarafından neşredilen esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.  

 • Kur’an Rehberliğinde Ezoterizm ve Mitoloji, Mustafa Tözün

Kitap; müellifin Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Mitoloji Dergisinde yayımlanan bazı makalelerine yer vermektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 • Kur’an-ı Kerim’in Tasdik Ettiği Kutsal Kitaplardaki Ortak Ayetler, Zakir Barutçu

Eser, Kur’an-ı Kerim’i merkeze alarak; Kur’an, Tevrat, İncil ve Zebur’daki ortak ayetleri ve özellikleri ele almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İSLAM SİYASET DÜŞÜNCESİ

 • Sultan, Ordu ve Reaya, Tercüme: Özgür Kavak

Ameli hikmetin unutulmaya yüz tutmuş siyasetle ilgilini alanını ihya etmek amacıyla kaleme alınan risalenin metnini ve incelemesini Özgür Kavak Klasik Yayınları’ndan neşretti. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Klasik İslam Dönemi Devletleşmesi, Yücel Karaş

Yücel Karaş’ın Günümüz Müslümanlarının yaşadıkları devlet krizlerinin İslami­yet’e içkin olup olmadığını anlamak güdüsüyle, güçlü Müslüman devletlerin kurulduğu Ortaçağ devletleşme pratiklerini incelediği bu kitap KLM Yayınları’ndan çıktı. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Fusûl-i Hall ü Akd ve Usûl-i Harc ü Nakd, Gelibolulu Mustafa Âli Efendi, Tercüme: Süleyman Lokmacı ve Rukiye Özdemir

Gelibolulu Mustafa Âli Efendi’nin XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin gerileme nedenlerine çareler aradığı, devlet erkanına tavsiye ve nasihatlerde bulunduğu bu nasihatnamesi Akıl Fikir Yayınları tarafından neşredildi. Kitabı yayına Süleyman Lokmacı ve Rukiye Özdemir hazırladı. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Yanılsamalar ile Hakikatler Arasında İslam’da Siyaset ve İnsan Hakları, Recep Ardoğan

İnsan hakları, demokrasi, hukuk devleti, İslam Siyaset Düşüncesi’nde insan hakları gibi konularda İslam’ın yaklaşımını tespit amacıyla Recep Ardoğan tarafından kaleme alınan eser KLM Yayınları’ndan çıktı. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İSLAM İKTİSADI

 • Merkez Bankaları ve Faizsiz Bankacılık, Fatih Kazancı

Fatih Kazancı’nın bu eserinde, hem Türkiye hem de ikili bankacılık yapısına sahip belli başlı ülkelerdeki merkez bankalarının uyguladıkları para politikaları ile faizsiz bankalar için geliştirdikleri faizsiz ürün ve uygulamaları, iktisadi ve fıkhî açıdan incelenmiştir. Merkez bankaları ile faizsiz bankalar arasındaki ilişkiyi ele alan ve İktisat Yayınları’ndan çıkan bu eser hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Teorik ve Pratik Bakımdan Dünya’da ve Türkiye’de İslami Finans, Mahmut Erdem – Halim Tatlı

Mahmut Erdem ve Halim Tatlı’nın birlikte kaleme aldığı bukitap Gazi Yayınevi’nden çıktı. Kitabın içeriğine göz atmak için tıklayınız.

 • İslam’da Sigorta ve Tekafül Sigortası, Servet Yazıcı

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ekonomik ve sosyal hayatın değişimi ile İslam dünyasında fıkhi boyutlarıyla yoğun bir şekilde tartışılan sigorta konusunu ele alan ve bu konudaki ihtiyaçlara cevap verebilecek uygun çıkış yolları arayan bu eseri incelemek için tıklayınız.

 • Mal, Mülkiyet ve Piyasa, Adem Esen

İktisat biliminin temel konusu olan mal, mülkiyet ve piyasa mefhumlarını hem İslam iktisadı hem de konvansiyonel iktisat perspektifinden inceleyen bu eseri incelemek için tıklayınız.

 • Ekonominin Temelleri: Ahlaki bir Yaklaşım, Seif I. Tag el Din

İslam İktisadı alanına yaptığı katkılardan dolayı 2015 yılında İslam Kalkınma Bankası tarafından kendisine İslam İktisat Ödülü verilen Seif İbrahim Tag el-Din’in iktisat, İslam iktisadı ve ahlak arasındaki ilişkiyi ele aldığı bu kitap, “İktisat Düşüncesi Dizisi” doğrultusunda Oğuz Karasu tarafından çevrilerek okura sunulmuştur. Kitap hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 • İslam İktisadı Öğrencilerine Notlar, R. Levent Işık

Levent Işık’ın İslam İktisadına dair meseleleri özet halinde ele aldığı, faizsiz finans konusunda öğrencileri ilgilendiren özel röportajlarını ve kapsamlı okuma listelerini sunduğu bu eser hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: