Haber Kitaplık

Mayıs 2020’de Okuyucu ile Buluşanlar

Okuyucu ile Buluşanlar serimize Mayıs ayı ile devam ediyoruz. Mayıs 2020’de yayımlanan ve İslami İlimler ile ilişkili 26 kitabı, kitapların tanıtım yazılarından yararlanarak derledik.


FIKIH

 • Hanefilerin Fıkhî Konularda Sünnetten Delilleri, Allâme Muhammed Abdullah bin Müslim el-Behlevî

İshak Doğan tarafından tercüme edilen Hanefilerin Fıkhi Konularda Sünnetten Delilleri eseri, Hanefî mezhebinin ibadetler hakkında istinad ettiği sünnet delillerini bir arada vermesi hasebiyle her Hanefî mezhebi mensubunun istifade edeceği ve belki başucu kitabı yapacağı bir kaynak hüviyetindedir. Tahkik Yayınları’ndan çıkan bu esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • İmam Şâfiî, Nail Okuyucu

Eserde, Şâfiî’nin arayışlarla geçen yaşamı, görüşlerinin şekilleniş süreci ve temel fikirleri, yaşamına eşlik eden önemli gelişmelerle birlikte ele alınmaktadır. Şâfiîliğin doğmasına imkân tanıyan fikrî zemini aydınlatmayı hedefleyen kitapta, Şâfiî’nin geliştirdiği yeni fıkıh anlayışının şekilleniş süreci ayrıntılı bir şekilde tahlil edilmiş, imamın fikir ve yaklaşımları, dinî düşüncesinin esasları eşliğinde ele alınmış ve çağının hâkim fıkhî çevreleri olan Hanefîlik ve Mâlikîlik ile girdiği tartışmalardan hareketle tarihî bir analize tabi tutulmuştur. Anadolu Ay Yayınları’ndan çıkan esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Makasıdın Üç İlkesi, Ahmed Reysuni

Günümüzde İslâm hukukunun tecdidine yönelik çabalarla birlikte İslâm hukuk düşüncesinin anahtar kavramlarından biri haline gelen makâsıdü’ş-şerîa üzerine yazılan eserde Ahmed Reysuni, makâsıdü’ş-şerîanın esaslarını pekiştirmek için ta‘lîl, ıstıslâh ve doğacak sonuçlar ilkelerini ele alıyor. Pınar Yayınları’ndan çıkan esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • İslam Hukuku Açısından Kanuna Karşı Hile ve Hile-i Şer’iyye, Saffet Köse

Şekil bakımından hukuka uygun bir işlemi vasıta kılarak yasaklanmış bir sonucu elde etmek amacıyla yapılan muamele anlamına gelen hile-i şer’iyye hakkında yazılmış olan esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

HADİS

 • İlm-i Hadis – Hanefilik Maturidilik, Melikşah Sezen 

Melikşah Sezen tarafından kaleme alınan bu eser, merkezinde İmam Maturidi’nin hadis anlayışını ortaya koymaktadır. Eser, bu hadis anlayışının etkin rolü olan söz konusu devrin Hanefi hadis anlayışına da ışık tutmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.

 • Hadisçiler ve Tarih, Nevzat Tartı

Tarihin iyiye ve kötüye gittiği mevzusu çoğu zaman tarihçileri meşgul ettiği gibi, hadisçileri de meşgul etmiştir. Nevzat Tartı tarafından kaleme alınan bu eser, hadisçilerin bu konudaki yaklaşımlarını barındırmaktadır. Bu konu hakkındaki yaklaşımlar hakkında detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.

KELAM/İSLAM FELSEFESİ

 • Kitâbü’t-Telvîhât, Şihâbüddîn es-Sühreverdî

İslâm düşünce tarihinde nazarî bilgi ile mistik tecrübeyi bir sistem içinde bir araya getirdiği için felsefe ile tasavvufun buluşma noktası olarak görülen İşrâkî ekolün kurucusu Şihâbüddîn es-Sühreverdî’nin (ö. 587/1191) önemli eserlerinden biri olan et-Telvîhâtü’l-Levhiyye ve’l-Arşiyye, mantık, fizik ve metafiziğin birer bölüm hâlinde ele alındığı veciz bir eserdir. İşrâkîliğin temel metni olan Hikmetü’l-İşrâk ile büyük ölçüde koşutluk arz eden bu eserinde Sühreverdî, kendine özgü tanım ve cisim anlayışı geliştirmekte, uzun süre üzerinde kafa yorduğu bilgi problemini bir rüyasında nasıl çözdüğünü anlatmaktadır. Eserin son kısımlarında tenasühün imkânsızlığı, kötülük problemi, mutluluk, sûfîlerin yöntemleri gibi konuları da işleyen Sühreverdî, bu satırlarda keşf ve mânevî tecrübeyi öne çıkaran İşrâkî düşüncenin ipuçlarını vermektedir. Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ve Doç. Dr. Salih Yalın tarafından tercüme edilen Kitâbü’t-Telvîhât, Arapça tahkikli metinle yayına hazırlanmıştır. Detaylar linktedir.

 • Taşköprülüzâde’de Bilgi, Bilim ve Varlık, Editörler: İhsan Fazlıoğlu, İbrahim Halil Üçer

İslam düşünce geleneği açısından 16. yüzyıl, bir yandan Yenilenme Dönemi’nin yüksek nazarî terkiplerle neticelenen nihai evresini ifade ederken, diğer yandan bu terkiplerin yeniden ele alınarak muhasebe edildiği bir sonraki dönemin habercisidir. Bu bağlamda, Taşköprülüzâde, gerçek bir 16. yüzyıl düşünürüdür ve yaşadığı çağın kusursuz bir temsilini verir. Daha çok bilimler ve bilginler tarihi etrafında yazdığı eserlerle bilinse de, Taşköprülüzâde’nin İslam düşünce tarihindeki asıl yeri; bilgi, varlık, dil, ahlak ve siyaset felsefeleri alanında geliştirdiği bütünleyici ve eleştirel düşünceleri üzerinden aydınlatılabilir. Taşköprülüzâde felsefesinin ontolojik ve epistemolojik boyutlarını serimleyen on beş yazıdan oluşan bu kitap, Osmanlı düşüncesinin felsefe-bilim tarihi araştırmaları tarafından büyük ölçüde ihmal edilmiş en önemli isimlerinden birine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Eser hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Antik Felsefenin İslam Dünyasına Girişi, Mehmed Şemşettin Günaltay

Günaltay’ın; antik felsefenin İslam dünyasına girişi, Müslüman düşünürler üzerindeki etkisi ve İslam felsefesinin kaynaklarının neler olduğu gibi önemli konuları içeren bu makalesi sadeleştirilerek yayına hazır hale getirilmiştir. Felsefenin İslam dünyasına ne şekilde ve hangi yollarla girdiğini, İslam felsefesi olarak adlandırılan akımların kaynağını, arka planını ve bu akımların kelam ve birbiri ile mukayesesini içeren, hacmen küçük ancak içerikçe önemli bu çalışma, İslam felsefesine ilgi duyanlar için bir tür “İslam Felsefesine Giriş” niteliği taşımaktadır. Eser hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Tercüme-i Burhân-ı Gelenbevî, Abdünnâfi İffet Efendi

Daha çok matematik ve mantık alanında şöhret bulan Gelenbevî’nin mantığa dair el-Burhân adıyla bilinen, oldukça özgün eseri üzerine, bizzat müellifin hâşiyesi de dahil olmak üzere birçok eser yazılmıştır. Arapça kaleme alınan bu eseri Osmanlı son dönem alimlerinden Abdünnâfî İffet Efendi Osmanlı Türkçesine çevirmiştir. Tercüme-i Burhân-ı Gelenbevî adıyla yayımlanan bu eser, Gelenbevî’nin Arapça kaleme aldığı el-Burhân’ın açıklamalı tercümesidir. Abdünnâfî İffet Efendi’nin (1823-1890) çalışması yalnızca bir tercüme eser olmayıp, birçok açıklayıcı bilgi de sunan bir şerhtir. Eser hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 • İslam Düşüncesinde Hikmet, Kelam ve İrfan İlişkisi, Şamil Öçal

Her bir bilimin kendi tecrübesi ve kendi ilkeleriyle bütünü yakalamada ne kadar yetersiz kalacağı açıktır. Bu sebeple yapılması gereken bilimleri, ilmî disiplinleri birbirine bağlayan bağların neler olduğunu göstererek bütünsel bakışı ortaya çıkarmak ve bu bakış açısını tahakkuk ettirebilecek araçları keşfetmek ve hiç değilse bu bütünlüğe ulaşma çabası içerisinde olmaktır. Aslında bize böyle bir bakışı tekrar kazandırması bakımından metafiziğin yadsınamaz bir değeri vardır. İlimlerin bağlarını göstermek maksadıyla yazılmış bu eser hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Ashab-ı Kiram Hakkında Müslümanların Nezih İtikadları, Ömer Nasuhi Bilmen

Diyanet İşleri eski başkanı ve meşhur alim Ömer Nasuhi Bilmen, sahabeye dil uzatmanın vebalini anlatmak ve bazı tarihi olayların mahiyetini ifade etmek maksadıyla böyle bir eser telif etmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

TEFSİR

 • İlahi Hitabın Tefsiri, Mustafa Öztürk

Marmara İlahiyat öğretim üyelerinden Mustafa Öztürk’ün, ilk cildi 2018’de yayımlanmış tefsirinin ikinci cildi bu ay okuyucu ile buluştu. Ankara Okulu Yayınları’ndan çıkan esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Kur’an’ın Gramer Yapısına Oryantalist Yaklaşımlar, Yaşar Acat

Eser, nahiv alimleri ve filologların çalışmalarına dayanarak, Kur’an-ı Kerim’in dilsel açıdan eleştiriye tabi tutulamayacağını ortaya koymaya çalışmaktadır. Detaylı bilgiye linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 • Arâisü’l-Kur’ân, Vânî Mehmed Efendi, Trc: Ahsen Batur

Kadızadeliler hareketinin önde gelen liderlerinden olan Vânî Mehmed Efendi’ye ait bu eser, bir tefsir kitabıdır. Kitapta kainatın yaratılışından başlanarak, Kur’an’da ismi geçen peygamberlerin kıssalarıyla ilgili ayetlerin tefsirine yer verilmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

TASAVVUF

 • Ben Doğurdum Anamı / Ali Örfî’nin Bir Şathiyesinin Şerhi, Melâmî Ali Örfî Efendi, Şerh: Mustafa Tatcı

Türk edebiyatının en önemli şathiyelerinden kabul edilen bu şiir, Mustafa Tatcı tarafından edebî ve tasavvufî açıdan şerh edilmiştir. Detaylı bilgi linktedir.

 • Şiir Şerhleri, Abdullah Salahaddîn-i Uşşâkî

Osmanlıda Ekberî geleneğe mensup önde gelen zatlardan olan Şeyh Uşşâkî, birçok manzum ve mensur eser kaleme almıştır. Yazdığı şerhlerle de anılan Salâhî’ye ait bu kitapta, birçok zevâtın şiirine yazdığı şerhleri bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Sufilerin Edepleri, Sülemî, Trc: Cemal Aydın

Mutasavvıfların edep ve âdaplarına dair Ebu Abdurrahman es-Sülemî’nin yazdığı bu eser, Cemal Aydın tarafından çevrilerek Sufi Kitap’tan okuyucu ile buluşmuştur. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Evliyanın Seyir Defteri, Mehmet Necmeddin Bardakçı

Rağbet Yayınları’ndan çıkan bu kitap, özellikle gençlere rehber olmak maksadıyla yazılmıştır. Çeşitli mutasavvıfların hayatlarına ve ahlak, erdem, hakikat gibi meselelere değinen eser özellikle gençler için bilgilendirici niteliktedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İSLAM TARİHİ

 • et-Tenbîh ve’l-İşrâf, Mes’ûdî

Mes’ûdî’nin dünya coğrafyası ve tarihine yönelik kaleme almış olduğu ve İslam klasikleri serisi içinde yer alan bu eserde, yeryüzünde varolagelmiş ülkeler, hükümdarlar ve benzeri hususlar yer almaktadır. Ankara Okulu Yayınları’ndan çıkmış kitaba dair detaylı bilgi linktedir.

 • Anadolu’nun Fetih ve İslamlaşma Tarihi, Ali Hatalmış

Ali Hatalmış bu kitabında; Anadolu’nun kapılarını İslam’a açan fetihleri, iskan benzeri politikaları, kurulan devletleri, tasavvuf ile mayalanan Anadolu irfanını incelemektedir. Ötüken Yayınları’nca basılmış olan esere dair detaylar için tıklayınız.

 • Amvâs Vebası: İslam Tarihinde İlk Salgın, İlyas Uçar

İslam tarihinin en önemli olayları arasında gösterilen Amvâs vebası, Hz.Ömer döneminde görülmüş ve 30 Müslümanın da vefatına sebebiyet vermiştir. Bu hastalık hakkında hiçbir müstakil eserin bulunmamasına binaen, hem bu boşluğu doldurması, hem de günlük hayatımızdaki hadiselerin farklı bir bakış açısıyla yorumlanması temennisiyle böyle bir eser telif edilmiştir. İlyas Uçar’ın bu eseri Siyer Yayınları’nca basılmıştır. Detaylar için tıklayınız.

MEZHEPLER TARİHİ/ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ

 • Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce, YTB Yayınları

Lütfi Sunar’ın editörlüğünde ve 8 ülkeden 42 araştırmacının katkılarıyla hazırlanan Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce adlı bu kitapta, Türkiye ile benzer sosyal, tarihi ve kültürel dönüşüm süreçleri yaşayan ülkelerin entelektüel, felsefi ve siyasi birikimi hakkında malumat verilmektedir. Eser; Türkiye, İran, Mısır ve Hint Alt Kıtası olmak üzere 4 ciltten oluşmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Çokkültürlülük ve Anadolu Aleviliği, Yılmaz Ceylan

Astana Yayınlarından çıkanÇokkültürlülük ve Anadolu Aleviliğiadlı kitapta,kimliklerin ve kültürlerin öne çıktığı postmodern dönemde, Aleviliğin bir kimlik tartışması olarak Türkiye’deki tezahürü ele alınmıştır. Ayrıca Anadolu Aleviliğinin, kendine has tarihi ve kültürel alt yapısı olması hasebiyle, Batı’nın kendi toplumsal ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkan çokkültürlülük teorileri bağlamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, kimlik politikalarına karşı bir çözüm projesi olarak ortaya çıkan çokkültürlülüğün Alevilik “meselesi” için bir çözüm üretip üretemeyeceği gibi meseleler tartışılmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • İmam Cafer Sadık ve İtikadi Görüşleri, Seyit Böğet

Azram Yayınlarından çıkan bu eser, İslam tarihinde önemli bir yeri olmasına karşın, dünyada çok az tanınan bir peygamber torunu İmam Cafer-i Sadık’ın hayatı ve itikadı hakkında malumat vermektedir. Daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.

 • Sünni Alevi Caferi Kaynaklarıyla İslam İlmihali, Nazif Ay

Eser için “hiçbir İslam mezhebini-ekolünü merkeze almadım. Genel kabul ve yönelişlerden ötürü egemen görüşleri, bu fikirler belli mezheplere özel görüşlerdir düşüncesine kapılmadan paylaştım” cümlelerini serdeden Nazif Ay, Sünni, Alevi ve Caferi-Şii mezheplerinde inanç, ibadet ve sosyal yaşam konularını ele almıştır. Daha fazla bilgi için tıklayınız.

İSLAM SİYASET DÜŞÜNCESİ

 • Cahiliye’den Hz.Ömer’e Yargı, Mustafa Necati Barış

Eser, temelleri Hz.Peygamber döneminde atılan, kurumsallaşması ise Hz.Ömer döneminde gerçekleşen ve İslam devletinin en önemli kurumlarından olan yargı kurumunu konu edinmektedir. Detaylara şuradan ulaşabilirsiniz.

İSLAM İKTİSADI

 • İslâm İktisadında Para: Bakırdan Dijitale, Cem Korkut

Cem Korkut’un Diyanet Vakfı Yayınları’ndan çıkan İslam İktisadında Para başlıklı eseri, para kavramını tarihteki örnek yaklaşımlar ve gelecekteki potansiyel teknolojiler ışığında etraflıca ele almaktadır. Kitap, İslam iktisadında paraya olan yaklaşımı felsefi, teorik ve fıkhi açıdan değerlendirdiği gibi güncel uygulamaları da incelemektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: