Haber Kitaplık

Haziran 2020’de Okuyucu ile Buluşanlar

Okuyucu ile Buluşanlar serimize Haziran ayı ile devam ediyoruz. Haziran 2020’de yayımlanan ve İslami İlimler ile ilişkili 33 kitabı, kitapların tanıtım yazılarından yararlanarak derledik.


FIKIH

 • İslam Hukuk Metodolojisinde Yeniden Yapılanma – Bilal Kaya

Eserde, günümüzdeki pek çok tartışmanın konusu olan dinin temel kaynakları meselesi ele alınarak değerlendirilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Mısır Hanefiliği – Bekir Karadağ

Eser, Memlükler dönemindeki Hanefi fakihlerin oluşturduğu Mısır Hanefîliği ekolünü incelemekte ve ekolün oluşumunda etkili olan sebep, şahıs ve düşüncelere değinmektedir. Astana Yayınları’ndan çıkan kitaba dair detaylı bilgi için tıklayınız.

KELAM/İSLAM FELSEFESİ

 • İbrahim el-Lekanî’nin Kelami Görüşleri – Vezir Harman

Hicri on birinci yüzyılda önemli ilim merkezlerinden Mısır’da Ezher şeyhi olan İbrahim Lekânî, yazmış olduğu Cevheretü’t-Tevhid adlı manzum eseri ve şerhleriyle kelâm geleneğine katkıda bulunmuştur. Cevheretü’t-Tevhid adlı eserinde Mâlikî-Eş’arî bir çizgiyi takip etmesine rağmen, şerhlerinde yeri geldikçe Mâtürîdî görüşlere katıldığını, hatta Mutezile’ye fazla yüklenildiğini belirtmesi, onun taassuptan uzak muhakkik bir kelâm âlimi olduğunu göstermektedir. Ancak İbrahim Lekânî’nin kelâmî görüşleri ve kelâm ilmine katkısı şu ana kadar detaylı şekilde incelenmemiştir. Tarihsel kelâm birikimini yansıtması, hicri on birinci yüzyıl kelâm eğitiminin seviyesini göstermesi ve Eş’arî-Mâtüridî kelâmını uzlaştırarak Ehl-i Sünnet kelâmının teşekkülüne katkıda bulunması, elinizdeki bu çalışmanın önemine işaret etmektedir. Esere ilişkin detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 • Kelam ve Felsefe Açısından Nübüvvet – Recep Ardoğan

Dört bölümden oluşan eserde nübüvvet inancı çeşitli yönleri ile ele alınmıştır. Ardoğan, kitabın giriş bölümünde peygamber, nebi ve resul kavramlarının önemine değinmiştir. Ayrıca eserde, peygambere ihtiyacın durumu, velilere karşı peygamberlerin konumu, vahyin keyfiyeti, peygamberlerin sıfatları gibi pek çok mevzuya dair başlıklarla karşılaşmak mümkündür. Esere ilişkin detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 • Fatımiler Döneminde Siyasi ve İdeolojik Bir Yapılanma: Kelami Açıdan İsmaili İnanç Sistemi – Rami Mahmud

Hz. Muhammed’in (sav) vefatı sonrası Müslümanların başına geçecek kişi hususunda pek çok görüş öne sürülmüştür. Siyasi bir mesele olsa da, dinî neticeleri de haiz olan imamet meselesi kelamın mühim konularındandır. Müslümanlar arasında vuku bulmuş derin ayrılıkların ilk örnekleri siyasi iktidar konusunda olmuştur. Bu siyasi grupların önemli bir kısmını Hz. Ali taraftarı olduğunu öne süren gruplar oluşturmaktadır. Birçok oluşumda olduğu gibi, Hz. Ali taraftarı Şiîler grubu da zamanla kendi içerisinde bölünmeler yaşamış ve farklı gruplar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Şiilerin önemli kollarından biri olan İsmâilîler ele alınmıştır. Esere ilişkin detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 • Risaletü Enmuzecu’l-‘Ulûm: Örneklerle İlimler Tasnifi – Celaleddin ed-Devvanî, Trc: Ali Kürşat Turgut- Ömer Osman Arık

Teftâzânî ve Seyyid Şerîf el-Cürcânî gibi büyük üstatlardan sonra gelmesine rağmen onlar kadar etkili bir şahsiyet olan Devvânî, kaleme almış olduğu eserleriyle hem döneminde hem de daha sonraki çağlarda pek çok düşünür üzerinde derin tesirleri olan bir düşünürdür. Devvânî bu eserinde, her ne kadar Fârâbî, İbn Sînâ, Gazzâlî, Kutbüddîn Şîrâzî ve Taşköprüzâde gibi düşünürlerin yaptığı şekilde bir ilimler tasnifi yapmamış olsa da, yine de sözü edilen çalışma düşünürün seçtiği bir kısım ilim hakkındaki bakış açısını vermesi yönüyle bu sahada yazılmış önemli bir eserdir. Esere ilişkin detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 • Faslü’l-Makal: Din ve Felsefe İlişkisi – İbn Rüşd, Trc: Serkan Çetin

Elinizdeki bu çalışma, İbn Rüşd’ün aklî düşüncenin gerekliliği ve tevilin sınırları bağlamında din ve toplum ilişkisi alanında İslam felsefe-bilim geleneğindeki mihenk taşlarından biri olup, detaylı bir giriş, inceleme, tahkik ve tercüme ile size sunulmuştur. Esere ilişkin detaylı bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız.

 • Mu’tezile’de Haber Teorisi: Kâdî Abdülcebbâr Örneği – Abdulvasıf Eraslan

Mutezilî âlimler, İslam düşünce geleneğinin oluşum safhasında rol alan önemli aktörler arasında zikredilebilir. Eraslan tarafından kaleme alınan eser, bu mezhebin önemli simalarından Kadı Abdülcebbar örneği çerçevesinde Mutezile’de haber teorisini ele almıştır. Esere ilişkin detaylı bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız.

 • Mâtürîdî’de İnsan Tasavvuru – Osman Nuri Demir

İnsan tasavvuru, çağdaş dönemin merkezi sorunlarından biridir. Bu çalışma, İmam Mâtürîdî özelinde böyle bir tasavvurun inşasını tartışmakta ve Mâtürîdî üzerinden çağdaş İslâm düşüncesinde teşekkül edecek yeni insan tasavvurları için sağlıklı bir temel oluşturma iddiasını taşımaktadır. Esere ilişkin detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

HADİS

 • et-Tibyan – İmam Nevevi, Trc: Mehmet Yaşar Kandemir

Mehmet Yaşar Kandemir tarafından tercüme edilen bu kitap, Riyazü’s-Sâlihîn ve el-Ezkâr gibi eserleri bir araya getiren İmam Nevevi tarafından kaleme alınmıştır. Asıl adı Et-Tibyân fî Âdâbi Hameleti’l-Kur’ân olan eser; Kur’an’ın nasıl okunması, öğrenilmesi ve ona nasıl yaklaşılması gerektiği gibi birtakım usul ve âdabları öğretmektedir. Kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.

 • Kırk Hadis – İmam el-Âcurrî

Birçok ilim ehli, bazı konularda kırk hadis tarzında kitapları bir araya getirerek insanların birtakım konularda hadislere daha kolay ulaşabilmelerini sağlamışlardır. Benzer niteliklere sahip hadisleri veya konuları bir araya getiren bu kitap hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.

 • Sahih-i Müslim – Müslim b. el-Haccac

Çevirisini Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız ve Arif Özbek’in yaptığı bu eser, hadis tekrarlarından mümkün olduğunca ayıklanmış ve rivayet farklılıkları göz önüne serilmiştir. Tefsir, siyer, ahkam gibi 54 temel başlık altında toplanmış olan bu eser hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.

TEFSİR

 • Şihabuddin es-Sivasi ve İbn Kemal Paşa’nın İhtilaflı Ayetlere Yaklaşımları – Sevim Köse Gelgeç

Osmanlı Dönemi’nin önemli müfessirlerinden olan Şihabuddin es-Sivasi ve İbn Kemal Paşa’nın dirayet tefsiri türünden ortaya koydukları eserlerinden belli ayetler seçilerek tartışmalı bazı konuların değerlendirildiği eserde Hz. Âdem, Hz. İsa, kıssalar ve kadın konusuna dair tartışmalar geleneksel olduğu kadar güncel yaklaşımlar çerçevesinde de incelenerek mukayese edilmiştir. Hoşgörü Yayınları’ndan çıkan esere dair ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

 • Kur’an İlimleri ve Tarihselcilik – Saliha İnal

Tarihselciliğin ortaya çıkışını, gelişimini ve Kur’ân’la irtibatlandırılmasını ele alan eserde Kur’ân ilimlerinden Nâsih-Mensûh, Nüzûl sebepleri, Kur’ân Kıssaları ve Hz. Ömer’in uygulamaları gibi konuların Kur’ân’ın tarihselliğine mesnet olup olamayacağı meselesi değerlendirilmiştir. Kitaba dair ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İSLAM TARİHİ

 • Müslüman Girit Emirliği – Burak Arslan

Miladi 10.yy’da Akdeniz’deki Müslüman varlığı adına kaydadeğer hadiselerden biri, Endülüslü Müslümanların Girit’i fethidir. Burayı kalıcı olarak ilk defa fetheden Endülüslü Müslümanlar, Abbasilere bağlı bir Müslüman emirlik kurmuşlardır. Adadaki söz konusu bu siyasi yapı, bir buçuk asır boyunca varlığını sürdürmüştür ve daha sonra Bizanslılar adayı geri almıştır. Bu bağlamda Girit Emirliği, Akdeniz’deki Müslüman hakimiyetine ve İslam-Bizans mücadelesine ışık tutmaktadır. Eser, ülkemizde ciddi anlamda henüz çalışılmamış bu mesele bağlamında eldeki verileri toplamak ve Müslüman Girit’e hak ettiği ilgiyi iade edebilmek maksadıyla kaleme alınmıştır. Gece Kitaplığı’ndan çıkan eser dair detaylı bilgi linktedir.

 • Osmanlı Hakimiyetinde Ortadoğu ve Balkanlar – Halil İnalcık

Ortadoğu ve Balkanlar’daki Osmanlı hakimiyetine siyasi anlamda geniş bir bakış açısı getiren eser, hocaların hocası Halil İnalcık’ın konuyla alakalı yazılarının derlemesi mahiyetindedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 • Saltanattan İnzivaya: Safevi Hükümdarı Şah Muhammed Hudabende – Mehmet Dağlar

Kızılbaş Türkmenlerin kurduğu Safevî Devleti, Şah Muhammed Hudabende dönemi ile birlikte bir dönüm noktasına girmiştir. Göçebe kültürünün taşıyıcısı olan Türkmenlerin yerine İran’ın yerli ailelerinden bürokratların devlet kademesine yerleştirilmesi iktidar çatışmasını hızlandırmıştır. Bu dönemde güçlü bir resim çizememiş olan Şah Muhammed Hudabende dönemini konu edinen bu eserin ayrıntıları için tıklayınız.

 • Moğollarda Din ve Siyaset – Mustafa Akkuş

Pragmatik ve yağmacı bir yönetim anlayışına ve steplerde yaygın Şaman inancına sahip olan Moğolların, başlangıçta dinî taassuptan uzak dinlere karşı hoşgörülü tutumlar sergilemiş olmaları Moğollar arasında farklı din ve inançların hızla yayılmasına sebep olmuştur. Bu eserde Moğolların bu yönü ele alınmış ve genel hatlarıyla Şaman inancına değinilerek büyük dinlerin Moğol steplerindeki nüfuzu anlatılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 • İslam Coğrafya Biliminin Klasik Kaynaklarında Anadolu ile İlgili Kayıtlar – Bilal Güler

9. ve 10. yüzyıllarda Irak ve Belh coğrafya okulları ve bu okulların temsilcisi pek çok müellif tarafından önemli eserler kaleme alınmıştır. Eserler incelendiğinde, Anadolu’da dönemin beldeleri ve beldelerin nüfus yapıları, etnik unsurlar, dinî ve mezhebî yapılanmalar, camiler, kiliseler, diğer ibadet yerleri, kutsal sayılan kimi yer ve yapılar hakkında hatırı sayılır bilgiler mevcuttur. Eser, bu bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Ayrıntılar için tıklayınız.

 • Selçuklu İmparatorluğu’nun Düşüşü – İlhan Aslan

Büyük Selçuklu Devleti’nin gerileme dönemini ele alan bu esere dair ayrıntılar için tıklayınız.

 • Selanik Drama Sancapı Nüfus Yapısı 1838 – Remzi Çavuş

Müslüman ve gayrimüslimlerin bir arada yaşadığı Selanik Drama Sancağı’nın nüfus yapısını inceleyen eserin ayrıntıları için tıklayınız.

TASAVVUF

 • Hüdâyî’nin Vâkıât-ı Üftâde Tercümesi – Mehmed Muizzüddin Celvetî

Zehra Gökmen Çakır’ın hazırladığı çıkan bu eserde 17. yüzyılın büyük mutasavvıflarından olan Aziz Mahmud Hüdai’nin Vakıat-ı Üftade isimli eserinin Mehmed Muizzüddîn Celvetî tarafından yapılan tercümesi ele alınmaktadır. Eser, Celvetiyye tarikatı hakkında bilgiler içermekte ve muhtasar bir tasavvufi eser mahiyeti taşımaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Aşkın Nefesi: Sufilerin Zikri – İdris Polat

İdris Polat’ın Çizge yayınlarından çıkan bu eserinde çeşitli mutasavvıflardan örnekler verilerek tasavvuftaki zikir bahsi ele alınmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

DİNLER TARİHİ

 • Kur’an Kıssalarının Tarihi Gerçekliği – Abdülkadir Karaman

Link

DİN PSİKOLOJİSİ ve DİN EĞİTİMİ

 • Yastan İyileşme El Kitabı – John W. James, Russell Friedman

Yas, kişi üzerinde travmatik etkilere yol açabilir. Vefat, boşanma, ayrılık, kariyer, taşınma gibi yaşamda büyük etki değişim ve boşluk yaratan durumlarda ortaya çıkan YAS duygusu, altı ayı geçtiğinde kişinin yaşamında derin olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Bu kitapta, bu duygunun etkisinden nasıl çıkılabileceği araştırılmıştır. Kitaba şu linkten ulaşılabilir.

 • Değerler Eğitimi Seti

Çocuklara din eğitimi vermeyi amaçlayan ve Akabe Çocuk Akademisinin hazırlamasıyla DÜŞÜN ÇOCUK Yayınları’ndan çıkan bu seride, çocukları eğitmenin yanında, ebeveynlerin ve öğretmenlerin de çocuklara davranışlarının nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Kitaplarda, çocuklar için eğitici ve öğretici etkinlikler de yer alır.

Kitaplara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

12345  

 • Çocuk Yetiştirme Ahlakı  – Muhammed Emin Yıldırım

Muhammed Emin Yıldırım’ın yazdığı Siyer Yayınları’na ait bu kitapta, çocuk yetiştirmenin imtihan oluşunun üzerinde durulmakta ve çocuk yetiştirmenin inceliklerinden bahsedilmektedir.

Yazar kitapla ilgili şunu zikreder: “Her ne kadar zor olsa da bizlere emanet edilen çocuklarımızın iyi bir şekilde yetiştirilebilmesi bizim en aslî vazifemizdir.
Bu aslî vazifemizi yerine getirebilmemiz için bize iyi örnekler, ideal numuneler, bu zorlu işin üstesinden nasıl gelebileceğimizi bizlere gösterecek doğru bilgiler gerekir. Rabbimden niyazım odur ki bu kitabın; az da olsa bu sahada insanımıza bir katkı sağlaması, eksiklerin tamamlanmasına, yanlışlıkların giderilmesine, aşırılıkların önlenmesine yardımcı olmasıdır.”

Detaylı bilgi için tıklayınız.

(Eser Nisan ayında yayımlanmıştır.)

İSLAM İKTİSADI

 • Zekât Muhasebesi – Riyad Mansur el-Huleyfî

Orijinal adı Et-Tecdîd Fî Fıkhi’z-Zekâti ve Muhâsebetihâ Li’ş-Şerikâti ve’l-Efrâd olan, Dr. Riyad Mansur el-Huleyfî’nin kaleme aldığı ve Muhammed Tarık Ablak’ın tercüme ettiği Zekât Muhasebesi adlı kitap, modern ekonomik sistem içerisinde zekâtla ilgili yasal esasların, muhasebe araçlarının ve şer’î prensiplerin kavranmasını amaçlayan; zekât konusunu muhasebe ve hukuk gibi farklı alanlara da değinerek ele alan bir eser olarak karşımızdadır. İktisat Yayınları’ndan çıkan kitap hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 • İslami İktisat ve Finans Üzerine Araştırmalar, Editör: Musa Öztürk, [YENİ]

Editörlüğünü Dr. Musa Öztürk’ün yaptığı “İslami İktisat ve Finans Üzerine Araştırmalar” isimli bu eser, İslami iktisat ve finans kapsamında eskinin anlaşılması, yeninin keşfi ve eski-yeni etkileşiminin irdelenmesi suretiyle İslam iktisadı çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Nobel Akademi Yayıncılık’tan çıkan kitapta önce faiz konusu ele alınmakta; ardından sırasıyla zekât, devlet, dayanışma kurumları ve katılım bankaları konularına yer verilmektedir. İslami finans kapsamında; finansman modelleri, blok zincir teknolojisi, davranışsal finans ve yatırım vekâleti gibi modern konuların incelenmesinin yanı sıra ekonomi-finans ilişkisine dair uygulamalı çalışmalara da yer verilmektedir. Pek çok farklı alandan farklı yazarların da katkıda bulunduğu bu kitabı incelemek için tıklayınız.

İSLAM AHLAK VE SİYASET DÜŞÜNCESİ

 • Sahabe Döneminde Siyaset – Mehmet Salih Geçit

İslam dünyasında siyasi tartışmalar sahabe dönemiyle başlamıştır. Hz.Peygamber’in vefatından sonra yaşanan siyasi hadiselerin ardından ilk ihtilaflar zuhur etmiştir. Bu eser ise, “mutedil ve muktesid doktrinin teorisyenlerinin sahabe konusu üzerinden geliştirdikleri siyasi görüşleri” ve bu etkiyle meydana gelen kelâmî tartışma konularını incelemektedir. Detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz.

 • Edebü’d-Dünyâ Ve’d-Dîn – İmam Maverdi, Trc: Halit Zavalsız

İslam ahlak ve siyaset düşüncesi literatürünün baştacı eserlerinden biri olan bu eser, Halit Zavalsız tarafından tercüme edildi. Detaylar için tıklayınız.

 • Yöneticilik ve İdare Rehberi – Hasan Yöndem

Hicretin ilk asırlarından bu yana İslam alimleri yöneticiler için siyasetname ve nasihatname benzeri eserler telif etmişlerdir. Bu çalışma ise, idare ve yönetim sanatı ile ilgili literatürden istifade edilerek hazırlanmıştır. Üç bölümden oluşan eserde, idarecinin vasıflarından, Hazreti Peygamber (sav) ve hulefa-i raşidinin hayatından örneklerden ve diğer hususlardan bahsedilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 • Ahlak Ayaklanması – Lütfi Bergen

Eser; İslam’da ahlakın kaynağının tevhid, ahlaksızlığın kaynağının ise şirk olduğunu merkeze alan bir tezi ihtiva etmektedir. Buna göre, peygamberlerin getirdiği şeriat değişirken, ahlakî hususlar değişmemektedir. Modernleşme ile birlikte Müslümanların dindarlığı görünürlük kazanmakla birlikte, ahlakî bir aşınma da söz konusudur. Detaylı bilgi için tıklayınız.


*Dosyamıza dair duygu, düşünce yahut eleştirilerinizi bizimle isifsehir@gmail.com üzerinden paylaşabilir veya yorumlara yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: