Haber Kitaplık

Temmuz 2020’de Okuyucu ile Buluşanlar

Okuyucu ile Buluşanlar serimize Temmuz ayı ile devam ediyoruz. Temmuz 2020’de yayımlanan ve İslami İlimler ile ilişkili 35 kitabı, kitapların tanıtım yazılarından yararlanarak derledik.

Fıkıh

 • Mecelle-i Ahkam-ı Adliye Külli Kaideler Şerhi – Kuyucaklızâde Mehmed Âtıf Efendi

Eser, modern anlamdaki kanunlaştırma hareketlerinin ilki kabûl edilen mecelle üzerine merhum Kuyucaklızâde Mehmed Âtıf Efendi tarafından yapılan şerhtir. Âtıf Efendi, şerhinde “Kitabü’ş-şirket”e kadar gelebilmiş ancak vefâtı sebebiyle şerh yarıda kalmıştır. Daha sonra eser, talebelerinden Bekir Sami Bey tarafından tamamlanmıştır. Bu eserde, Mecelle’nin külli kaidelerini haiz ilk yüz maddesi, Osmanlıca aslından latin harflerine aktarılmış, parantez içi açıklamalar ve dipnotlarla zenginleştirilerek okuyucunun istifadesine sunulmuştur. Hikmetevi yayınları tarafından basılan bu esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Hulasatü’l-Efkar Şerhu Muhtasari’l-Menar – Zeynüddin Kasım b. Kutluboğa

       Kâsım b. Kutluboğa’nın Türkçe’ye kazandırılan “Hulâsatü’l-efkâr” adlı eseri, fukahâ metoduyla telif edilmiş meşhur fıkıh usulü eserlerinden olan, Osmanlı medreselerinde asırlar boyunca ders kitabı olarak okutulmuş, Hanefî ilim çevrelerinde geniş kabul görmüş ve üzerine pek çok şerh, haşiye, ihtisar ve tercüme çalışması yapılmış bulunan Nesefî’nin “Menâru’l-envâr” adlı eserinin, İbn Habîb el-Halebî tarafından yapılan muhtasarının şerhidir. Hiper yayın tarafından Arapça metniyle ve Üveys Ateş tarafından yapılan tercümesiyle birlikte basılan bu esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • İslam Ülkelerinde Aile Hukuku Uygulamaları – Dr. Ahmet Temel

Türkiye gibi aile hukuku alanında da İslam hukukunu terk eden istisnâî birkaç ülkeyi bir kenara koyarsak, Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerin büyük kısmı aile hukuku alanını klasik mezhep sistematiği içerisinde olmasa da belli kodifikasyonlar çerçevesinde sistematize ederek uygulamaya devam etmiştir. Türkiye’deki İslam aile hukuku çalışmalarında bu uygulamaların ihmal edilmesi, bu alandaki uygulama devamlılığını akademik olarak ıskalamaya ve alan üzerine yapılan çalışmaları belirli konular etrafında dolaşarak kadük bırakmaya sebep olduğu için alanda oluşan körelmenin temel bir sebebidir. Bu boşluğu doldurmaya akademik olarak katkı sağlamayı amaçlayan eser, Türkiye’ye formel ve informel uygulamalar açısından da örneklik sunabilecek Ürdün, Irak, İran, Fas ve Tunus şeklinde beş ülkenin uygulamalarını incelemiştir. Kayıhan yayınları tarafından basılan bu esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Temel Fıkhi Bilgiler, Ahmet Özdemir, Beka Yayınları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Hadis

 • Dinimizin Temel Hadisleri, İsmail Lütfi Çakan, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları

“Medâru’l-İslâm” terimi hicrî üçüncü asırdan itibaren kimi muhaddislerce ya bütünüyle İslâm’ı, ya da İslâm’ın fıkıh, âdâb, beşeri ilişkiler gibi herhangi bir alanını birkaç hadis-i şerif ile kavrayıp yorumlamanın mümkün olduğunu anlatmak üzere kullanılmaya başlanmıştır. Bünyesinde böylesi hadis-i şeriflerin ele alındığı bu kitaba dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Hadis Şerh Literatürü 1, M. Macit Karagözoğlu, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları

Hadis ilminde önemli bir yer tutan şerh literatürünü karakteristiklerinden şeklî özelliklerine, telif süreçlerinden neşirlerine, karşılıklı etkileşimlerinden örnek şerh uygulamalarına kadar uzanan genişlikte ele alan kapsamlı bir rehber olmak üzere hazırlanan mutena esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • el-Lü’lüü ve’l-Mercân: Buhari ve Müslim’in İttifak Ettiği Müttefekun Aleyh Hadis-i Şerifler, Muhammed Fuad Abdülbaki, Trc: Hanefi Akın ve Mesut Çakır, Ravza Yayınları

Bu eserde müttefekun aleyh hadis-i şerifler, Kur’an ve hadislerle ilgili indeks çalışmalarıyla bilinen Mısırlı alim M.Fuad Abdülbâkî tarafından derlenmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Takyîdu’l-İlm: İlmin Kaydedilmesi, Hatîb el-Bağdâdî, Trc: Fethi Yalçın, İtisam Yayıncılık

“On babdan meydana gelen eserde önce hadislerin yazılmaması gerektiğine, ardından hadislerin yazılmasında bir sakınca bulunmadığına dair rivayetler sıralanmış, Kur’an ile hadislerin birbirine karışması endişesinin ortadan kalkmasından sonra hadisleri yazıyla tesbit etmenin bir mahzuru bulunmadığı belirtilmiştir.” (Kaynak: Diyanet İslam Ansiklopedisi, Bağdâdî maddesi). Detaylı bilgi için tıklayınız.

İslam Düşüncesi

 • Seyyid Kutub’un Kelam Sistemi, Fatma Pınar, Gece Kitaplığı

Bir hareket adamı olarak çağına damgasını vuran Seyyid Kutub aynı zamanda bir düşün adamı olarak da geniş halk kitlelerine öncülük etmiş büyük bir şahsiyettir. İtikadî görüşlerini açıklarken aklın vazgeçilmezliği ile birlikte Kur’an ve Sünnet’in temel referanslar olduğunu ısrarla vurgulayan Kutub, itikadî birçok konuda Selef âlimlerinin görüşlerine meyletmiş olsa da, zaman zaman Eş’arîler, Mâtürîdîler, Mu’tezilî âlimler ve hatta Hâricîlerin görüşleri istikametinde fikirler de serdetmiştir. Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

 • Efdaliyet ve Taklit Üzerine Mülahazalar, İbn Hazm, Trc: Mehmet Güneş

Eser, İbn Hazm’a ait  Risaletu’l Bahira fi’r Reddi Ala Ehli’l Akvali ve’l Faside isimli el yazmasının tahkik edilmiş bir tercümesidir. Detaylı bilgi linktedir.

 • Allah İnancı ve Esmaü’l-Hüsna, Ali Bozkurt, Kayıhan Yayınları

Allah’ın varlığını kevni, ilmi ve akli delillerle ispat ettikten sonra Allah’ın zatı, sıfatları, fiilleri ve isimleri hakkında gerekli bilgileri vererek onun doğru tanınmasına katkıda bulunmak gayesi ile kaleme alınan kitap okuyucunun istifadesine sunulmuştur. Esere ilişkin detaylı bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız.

 • Büyük Mütefekkir Gazali, Diyanet İşleri Başkanlığı

Detaylı bilgi

Tefsir

 • Nesefi’ye ve İci’ye Göre Kur’an-ı Kerim’de Evlilik Hükümleri, Hasan Haliloğlu

Orijinal adı ‘Ebü’l-Berekât En-Nesefî İle Adudüddîn El-Îcî’nin Âile Hukûkuna İlişkin Âyetlere Yaklaşımlarının Mukâyesesi’ olan eser, aslen Hasan Haliloğlu’nun 2017 yılında jüri huzurunda savunduğu doktora tezidir. Hasan Haliloğlu tezini tekrar gözden geçirerek ve düzenleyerek bir kitap olarak okuyucu ile buluşturmuştur. Söz konusu eserde yazar Hanefi bir alim olan Nesefi ile Şafii bir alim olan İci’nin tefsirlerinde evliliğe ilişkin ayetlerin yorumlarını ele almıştır. Esere dair ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 • Muhtasar Kur’an İlimleri, İmam Suyuti, Trc: Zübeyir Çetin

Orijinal ismi ‘El İtkan fi Ulumil Kur’an’ olan eser İmam Suyuti tarafından Kur’an ilimlerini açıklamak için telif edilmiştir. Eser Zübeyir Çetin tarafından tercüme ve tahkik edilmiştir. İtisam Yayınları’ndan çıkan esere dair ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 • Hulasatü’l-Beyan’dan Seçme Sureler, Konyalı Mehmet Vehbi Efendi

Konyalı Mehmet Vehbi Efendi kendisinden önce yazılmış birçok tefsir kaynağından da yararlanarak Hulâsatü’l-Beyan fî Tefsîri’l-Kur’an isimli tefsirini dirayet metoduyla ele almıştır. Maruf Yayınevi’nden çıkan elimizdeki eser ise Konyalı Mehmed Vehbi Efendi’nin tefsirinin yalnızca 30. cüzünü ve Fatiha Suresi’nin tefsirini ihtiva etmektedir. Kitaba dair ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 • Kur’an’daki Tekrarlar ve Hikmetleri, Ali Erbaş

Hiç şüphe yok ki, Kur’an-ı Kerim’im icazlığına ve vecizliğine katkı sağlayan en önemli üslup özelliklerinden birisi de tekrar metoduna sahip olmasıdır. Prof. Dr. Ali Erbaş Kur’an’daki Tekrarlar ve Hikmetleri isimli eserinde söz konusu tekrar üslubunun hikmetlerini ve tefsir literatüründeki yerini ilmi bir bakışla ortaya koyuyor. Esere dair ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 • Kur’an İlimleri Ve Surelerin Özeti, Fahrettin Şeker

Fahrettin Şeker tarafından telif edilen kitap iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sebeb-i nüzul, nasih mensuh… gibi Kuran ilimlerini açıklayan yazar ikinci bölümde ise surelerin özetlerini ve surelerin içerdikleri konu başlıklarını ele alarak sureleri okuyucuya tanıtmayı amaçlamıştır. Esere ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tasavvuf

 • Risale-i Halidiyye Tercümesi, Halid el-Bağdâdî, Ahıska Yayınları

Mevlânâ Muhammed Hâlid Ziyâuddin el-Bağdâdi en-Nakşibendî’nin “er-Risâletü’l-Hâlidiyye fî âdâbi’t-Tarîkati’n-Nakşibendiyye” isimli bu eseri, Mahmud Efendi tarafından çevrilerek Ahıska yayınlarından okuyuculara sunulmuştur. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Dini Hikayeler: Öyküler ve Öğütler, Ragıb Güzel, Mercan Kitap

Ragıb Güzel’in kalemiyle Mercan Kitap’tan yayınlanan bu eser, Kur’an-ı Kerim’de ve diğer dini kaynaklarda geçen kıssalar üzerinden öğütler vermektedir. Eser içerdiği menkıbeler ve kıssalar üzerinden günümüz insanlarına yol gösterme mahiyeti taşımaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Müslüman Saati: İslam’da Günler, Aylar, Kandiller ve Bayramlar, Annemarie Schimmel, Trc: Dilara Yabul İşleyen, Sufi Kitap

Eser, hicrî takvimin detaylı bir incelemesini yapmaktadır. Buna göre, hicri takvim doğrultusunda günler, aylar ve yıllar tasnif edilmiş, haftanın günlerinin manevi önemi açıklanmıştır. Detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İslam Tarihi

 • Haçlılar Çağı’nda İslam Orduları, David Nicolle, Trc: Kahraman Şakul, İş Bankası Kültür Yayınları

Hıristiyan dünyada Malazgirt ile başlayan “İslam fetihleri” korkusu, Papalık öncülüğünde hayat bulan bir Haçlı ordusu meydana getirmiş ve bu ordu, 11-13. Yüzyıllarda Kudüs’ün fethine uzanacak şekilde İslam coğrafyasını gafil avlamıştır. İslam dünyası; bu yüzyıllarda gerek Haçlı ordusu gerekse Moğol tehditleri karşısında kendi içinden yeni komutanlar çıkarmış ve ordu teşkilatı, silah envanteri, idari yapı gibi hususlardaki dönüşüme şahitlik etmiştir. Bu eser, söz konusu dönüşümü İslâm coğrafyası açısından ele almakta; Anadolu, Suriye, Irak ve Mısır’da 14.yüzyıla kadar ordu ve devlet yapısındaki değişimleri tartışmaktadır. Detaylı bilgi linktedir.

 • Ashab-ı Suffe, Abdullah Kara-Hilal Kara, Siyer Yayınları

Ashab-ı Suffe, Hz.Peygamber’in güzide talebeleridir. Onlar, Kur’an ve sünneti öğrenerek, içselleştirerek sonraki nesillere örnek olan ve hayatlarını ilme adayan sahabilerdir. Bu eser ise, akıcı ve sade bir üslup ile Efendimiz’in özel öğrencilerini yakından tanıma imkanı sunmak için kaleme alındı. Detaylı bilgi için linke tıklayınız.

 • Hayat Rehberi Peygamberimiz (s.a.v), Yaşar Değirmenci, Siyer Yayınları

Son din İslam’ın peygamberi, güzel ahlakı tamamlayıcı olarak gönderilen Hz. Muhammed’in konu edinildiği bu eser Yaşar Değirmenci’nin kalemi ile hayat buldu. Siyer yayınlarından çıkan bu esere dair detaylı bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız.

 • Örnek İnsan, Yaşayan Kur’an: Muhammed (sav), Kadir Tunçer, Çizge Yayınları

Eser, Hz.Peygamber efendimizi ve O’nun şefkat, merhametini akıcı bir üslupla anlatmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Son Peygamber Hz.Muhammed (Arapça-Türkçe), Eyüp Baş [YENİ]

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Mezhepler Tarihi

 • Risaletü’l-İslam Dergisinde Mezhep Yazıları, Ramazan Tarık-Şükrü Ayran, Akademisyen Kitabevi

Detaylı link

 • Değişim Sürecinde Alevilikte Dini Otorite, Yılmaz Arı, Berikan Yayınevi

Alevilikte dinî otorite figürü olarak karşımıza çıkan dedeler ve dedelik kurumunun yapısı, eserin temel konularını oluşturmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Dinler Tarihi

 • Hazreti Nuh ve Büyük Tufan, Ali Muhammed Sallabi, Ravza Yayınları

Bu eser, ulu’l-azm peygamberlerin ilki Hz.Nuh’un hayatını konu edinmektedir. Müellif bu kitabı, insanlığın kurduğu ilk medeniyet ve onun yıkılışı hakkında malumat edinmek isteyenlere armağan etmektedir. Detaylı bilgiyi linkte bulabilirsiniz.

İSLAM AHLAK ve SİYASET DÜŞÜNCESİ

 • Osmanlı Devlet Nizamının Tesisi, ?, Trc: Özgür Kavak, Klasik Yayınları

Kendisinden vâiz olarak bahseden bir müellif, söz konusu eserini 1687 yılında tahta çıkan II.Süleyman’a ithaf etmiş ve devlet işleyişindeki bozulmalar ile bunların düzelme yollarına temas etmiştir. Eser, orijinali Arapça olan risalenin muhtasar bir inceleme, tercüme ve tenkitli neşridir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Ahlakın Kısaca Tarihsel Gelişimi ve İslam’ın Ahlaksal Kavramları, Ahmet Acar, Gece Kitaplığı

Eser, başlangıçta ahlakın tarihi gelişiminden kısaca bahsetmekte ve ilerleyen bölümlerde ise İslam ahlak değerlerine yer vermektedir. Detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz.

 • Rızık Ahlakı: İş Hayatına Dair 40 Altın Kural, Salih Kumaş, Diyanet Vakfı Yayınları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

DİĞER

 • İlahiyat Fakültelerinde Kur’an Eğitim ve Öğretimi, Editör: Ahmet Gökdemir, Ravza Yayınları

“Eser, Türkiye akademiyasının muhtelif yazarlarından, ilahiyat fakültelerinde Kur’an eğitim ve öğretimi hususunda çok değerli yazılar barındırmaktadır. Aynı zamanda eser Kur’an eğitiminin daha elverişli olmasının pratik yöntemlerini bizlere sunmaktadır.” Link

 • İlim Yolunun Edepleri, Bedrüddîn b. Cemâa, Trc: Mahmut Başeğmez, Maruf Yayınevi

Orijinal ismi Tezkiratü’s-Sâmî ve’l-Mütekellim fî Edebi’l-Âlim ve’l-Müteallim olan bu eserde müellif, ilim talep eden kişilerin dikkat etmesi gereken edepleri toplamıştır. Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

 • Esmâ-i Hüsnâ Şerhi, Ebu Süleyman el-Hattâbî, Trc: İslam Genç, İtisam Yayıncılık

Söz konusu eser, “duanın mahiyeti ve itikadî yönü hakkında âyet ve hadislere dayalı açıklamalar” ile “İbn Huzeyme’nin el-esmâʾü’l-hüsnâ’sının şerhini” içermektedir. (Kaynak: Diyanet İslam Ansiklopedisi, Hattâbî maddesi). Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Hz. Peygamber’in Örnekliğinde Sözsüz İletişim, Zehra Baysal, Diyanet Vakfı Yayınları

Hz.Peygamber’in sözsüz iletişim şeklini inceleyen bu kitap, bir tebliğci ve mürşid yönüyle Efendimiz’in duruşu, yürüyüşü, hatta susması ile muhatapları üzerinde bıraktığı kalıcı izlere odaklanmaktadır. Detaylı bilgi linktedir.


*Dosyamıza dair duygu, düşünce yahut eleştirilerinizi bizimle isifsehir@gmail.com üzerinden paylaşabilir veya yorumlara yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: