Haber Kitaplık

Ağustos 2020’de Okuyucu ile Buluşanlar

Okuyucu ile Buluşanlar serimize Ağustos ayı ile devam ediyoruz. Ağustos 2020’de yayımlanan ve İslami İlimler ile ilişkili 30 kitabı, kitapların tanıtım yazılarından yararlanarak derledik.


FIKIH

 • Lübbü’l-Usûl, İbn Nüceym, İSAM

Memlükler dönemi Hanefî fakihlerinden Kemâleddin İbnü’l-Hümâm’ın Hanefî ve Şâfiîlerin usul ıstılahlarını karşılaştırmak üzere telif ettiği et-Tahrîr adlı eser, yine aynı bölgeden diğer bir Hanefî fakihi İbn Nüceym tarafından ihtisar edilmiştir. İbn Nüceym, Lübbü’l-usûl adını verdiği bu ihtisarda genellikle Hanefîlerin ıstılahlarına yer vermiş ve eserin tertibini klasik Hanefî usul kitaplarına göre yeniden düzenlemiştir. İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından basılan bu esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • İmam Şafii, Muhammed Ebu Zehra, Trc: Osman Keskioğlu, Diyanet İşleri Yayınları

Osman Keskioğlu tarafından tercüme edilen eserde İmam Şâfiî’nin hayatı ve şahsiyetinin yanında; yaşadığı çağ da incelenerek o dönem İslâm dünyasının nasıl ilerleyip yükseldiği, Şâfiî’nin bunlardan nasıl faydalandığı anlatılmaktadır. Eserde İmam Şafii’nin başta fıkıh ve akaid olmak üzere pek çok meseleye dair görüşleri yer almaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığından çıkan bu esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • İmam Şafii: Hayatı ve Fıkıh Usulü İlmindeki Yeri, Şamil Dağcı, Diyanet İşleri Yayınları

İmam Şâfiî’nin hayatını, yaşadığı sosyal ve siyasal çevreyi, ilmî ve edebî kişiliğini tasvir ve fıkıh usûlüne dair kanaatlerini kısaca tespit amacına yönelik bir eserdir. Diyanet İşleri Başkanlığından çıkan bu esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Fıkıh Usulü, Ömer Nasuhi Bilmen, Muallim Neşriyat

Eser, Ömer Nasuhi Bilmen tarafından telif edilen “Hukuk-u İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu” adlı eserin fıkıh usulüne dair olan ilk cildinin müstakil basımıdır. Muallim Neşriyat tarafından basılmış bu kitaba dair daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Sorulu Cevaplı Kolay Hanefi Fıkhı, Ebu Zerr Hüseyin Fadili, İtisam Yayıncılık

Fıkhî babların içerdiği önemli başlıklara kısa tanımlar yaparak meselelere dair Hanefilerin meşhur görüşlerini soru cevap şeklinde ortaya koyan esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Sorulu Cevaplı Kolay Şafi Fıkhı, Abdurrahman Kemal Muhammed, İtisam Yayıncılık

Soru ve cevap şeklinde kolaylaştırılıp hazırlanan bu eserde, İbn-i Nakip el Mısri’ye ait “Umdetu’s-Salik ve Uddetu’n-Nasik” kitabı merkeze alınmış ve mezhebin iki büyük âlimi olan Rafiî ve Nevevi’nin görüşleri dikkate alınmıştır. İtisam yayıncılık tarafından basılan esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Nondum Conceptus: Hukuki, Fıkhi ve Teolojik Soruşturmalar, Onur Güler

Eserde insan haklarından İslâm hukukuna, hukuk felsefesinden mukayeseli hukuk tarihine kadar teoloji ve hukukun kesişimindeki birçok konu ele alınmıştır. Aynı zamanda oldukça geniş bir literatür taraması yapılmış, hukuk ve ilahiyat fakültelerinde alınan eğitimin ötesinde mukayeseli, içeriden ve dışarıdan bakış açısı geliştirilerek bir yol tutulmaya çalışılmıştır. Cinius yayınlarından çıkan bu esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

HADİS

 • İslam Geleneğinde Ve Modern Dönemde Hadis Ve Sünnet, Kolektif, KURAMER

Eserde, hadis ve sünnetin İslam tarihi boyunca ve modern dönemde farklı grup ve çevreler tarafından nasıl anlaşıldığı ve bunun doğurduğu sonuçlar sahabe döneminden itibaren ele alınmakta, geçmişte ve günümüzde muhtelif kesimler arasındaki hadis ve sünnet odaklı görüş farkları incelenmektedir. Ayrıca, bu eser vesilesiyle İslam dünyasında sadece geçmişte kalan değil, günümüzde cereyan eden ve giderek derinleşen tartışmaları da arka planıyla anlamaya doğru bir pencere açılmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • İlim ve Âlim: Bir Hadisçinin Yaklaşımı, Selim Demirci, Nobel Akademik Yayıncılık

“Oku!” emri ile tebliğine başlanan İslam dininde ilim ve ilim sahibi kimseler kıymeti haiz konumdadırlar. İslam geleneğinde böylesi bir konuma erişmiş ilim ve âlim, Selim Demirci’nin kaleminden bir hadisçinin yaklaşımı iddiasıyla okuyucuya sunulmuştur. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İSLAM DÜŞÜNCESİ

 • Tesdidü’l Kavâid fi şerhi Tecrîdi’l-akâid, Tahkik:Eşref Altaş, Muhammet Ali Koca, Salih Günaydın, Muhammed Yetim, İSAM

Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulan Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Hâşiyetü’t-Tecrîd adlı eserinin ilk cildi ile inceleme cildi yayımlandı. Tahkik çalışmasının ana mihverini oluşturan bu haşiyeye bizzat Cürcânî’nin ve diğer bazı Osmanlı âlimlerinin notları eşlik etmektedir. Elinizdeki yayın, toplamda iki cilt tutacak olan ve özenli bir tahkikle ortaya konan Arapça metin kısmının ilk cildinin yanı sıra, Tecrîd literatürü üzerine Türkçe ve Arapça olarak kaleme alınan müstakil bir dirase/inceleme cildinden oluşmaktadır. Dört katmanlı metin ilişkisini ve muhakkik notlarını rahat takip edilebilir bir tasarımla okuyucuya sunması yönüyle ayrıcalık arz eden bu çalışmanın, Arapça tahkik kısmına ait II. cildinin de yakın zamanda okuyucuyla buluşturulması suretiyle tamamlanması hedeflenmektedir. Esere ilişkin detaylı bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız.

 • İslam Düşünce Gelenekleri: Kelam- Felsefe- Tasavvuf, Ömer Türker, KETEBE

Kadim düşünce mirasının bugünle irtibatını kuracak şekilde yeniden yorumlanması, hiç şüphesiz öncelikle onun anlaşılması ile mümkün. Kelam – Felsefe – Tasavvuf alt başlığını taşıyan elinizde tuttuğunuz İslam Düşünce Gelenekleri adlı bu eser; kelam, felsefe ve tasavvuf geleneklerinde insan anlayışını, varlık düşüncesini ve âlem tasavvurunu, temel kuruluş kodlarıyla birlikte baştan sona ortaya koyuyor. Tanrı-Âlem ile Tanrı ve insan ilişkilerinin, İslam düşünce tarihi boyunca farklı geleneklerde nasıl ele alındığını, hangi temel prensiplerden hareketle düşünce çatısının inşa edildiğini tartışıyor. Esere ilişkin detaylı bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız.

 • İslam Felsefesinde İnayet: İbn Sina Örneği, Emine Taşçı Yıldırım, Gece Kitaplığı

İnâyet kavramı felsefe tarihi içerisinde yoğun bir şekilde işlenen kavramlar arasında yerini almaktadır. Çok geniş bir anlam zenginliğine sahip olan inâyet kavramı, Tanrı-âlem ve insan ilişkisine ışık tutmaktadır. Ayrıca inâyet, çoğunlukla kötülük problemi tartışmalarına dair ortaya konulan iyimser yaklaşımlarda başvurulan bir kavram olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte İbn Sînâ ile birlikte inâyet, kötülük problemi içerisindeki dar bağlamından sıyrılmakta ve felsefenin bütün konularıyla ilişkili olan varlık, zorunluluk gibi bir kavram haline gelmektedir. Esere ilişkin detaylı bilgiye erişebilmek için lütfen tıklayınız.

 • Bir Osmanlı Âliminin Ehl-i Sünnet İtikadını Koruma Gayreti; İmam Birgivi ve Kitabu’l-İman, Mesut Çakır, Ravza Yayınları

İslam âlimleri Rasulullah’tan (sav) devraldıkları görevleri gereği toplumdaki itikadî, amelî ve ahlaki bozulmalara karşı öteden beri ilmi birikimleriyle mücadele etmiştir. Osmanlı Devleti’nin en önemli âlimlerinden olan İmam Birgivi de Kitabü’l İman adlı eseri ile kendi döneminde toplumu ıslah ve ihyada önemli bir vazife icra etmiştir. Kitabü’l İman, isminden de anlaşıldığı üzere itikatla ilgili hadislerden müteşekkildir. Esere ilişkin detaylı bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız.

 • İslam’da Kurtuluş: Gazzali Ekseninde Bir İnceleme, Osman Nuri Demir, Akademisyen Kitabevi

İslâm dininde kurtuluş düşüncesi dünya ve âhirette gerçek mutluluğu sağlama hedefi üzerine bina edilmiştir. “İslâm’da Kurtuluş” ismini taşıyan bu eserde İslâm dininin kurtuluş felsefesi, ünlü İslâm âlimi Ebû Hâmid el-Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) yorumuyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Gazzâlî’ye göre İslâm’da kurtuluşun yolları, kurtuluşa etki eden faktörler, kurtuluşun unsurları ve kurtuluş düşüncesinin sonuçları araştırılarak ortaya konulmuştur. Esere ilişkin detaylı bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız.

 • Müteahhir Dönem Maturidi Kelamı: Şemsüddin es-Semerkandi Örneği, Melikşah Sezen, KETEBE

Melikşah Sezen, Şemsüddîn es-Semerkandî’nin şahsını, yaşadığı coğrafyayı, hocalarını, eğitimini, talebelerini ve eserlerini tetkik etmek yoluyla müteahhir dönem maturidi kelamının temel özelliklerini okuyucunun istifadesine sunmaktadır. Esere ilişkin detaylı bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız.

TASAVVUF

 • Hacı Bektâş-ı Velî ve Kâmil İnsan-Fâzıl Toplum Paradigması, Cengiz Gündoğdu, Sufi Kitap Yayınları

Anadolu İslam anlayışının en önemli isimleri arasında olan Bektâş-ı Velî hazretlerinin hayatını ve dünya görüşünü inceleyen bu eser, aynı zamanda Hacı Bektaş ile gelişen kemâlat ve fazilet kavramlarını da inceliyor. Detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz.

 • Halk İçre Bir Ayine / Allah Dostlarından Mektuplar, Tarık Velioğlu, Ketebe Yayınları

Tarık Velioğlu’nun Ketebe Yayınevi’nden çıkan bu eserinde çeşitli mutasavvıfların yazdığı mektuplar üzerinden irşad ve tebliğ gibi hususlar anlatılmakta ve mutasavvıfların mektupları ne gibi gayelerle kaleme aldıkları ele alınmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Magdaviyya: Hikmetler ve Münacatlar, Seyyid Magdy Dawoud, Trc: Ercan Topak, Kumran Yayınları

Mısırlı Alim Prof. Dr. Seyyid Magdy Dawoud tarafından Arapça olarak kaleme alınan bu eser, Ercan Topak tarafından Türkçe ’ye çevrilerek Kumran Yayınlarından okuyuculara sunulmuştur. Eser 100 hikmeti ve bu hikmetlere bağlı bahisleri ele almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İSLAM TARİHİ/SİYER

 • Çocuk Sahabiler, Abdullah Kara – Hilal Kara, Siyer Yayınları

Abdullah Kara ve Hilal Kara tarafından hazırlanan bu kitap, Hz. Peygamber’i görme bahtiyarlığına çocukluk çağında erişen sahabeyi konu almaktadır. Siyer Yayınları’ndan çıkan eser, “En iyi, en doğru ve en isabetli örneğin en güzel şekilde sunulması gereken” çocuklar için, “En iyi örnek elbette Peygamberimiz (sas) ve bizzat onun yetiştirdiği sahâbîlerdir” fikrini merkeze almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • İslam Eğitim Tarihinde Bir Metot Olarak Rıhle, Uğur Günerhan, DBY Yayınları

İslam Eğitim Tarihinde Rıhle, Uğur Günerhan tarafından kaleme alınmıştır. DBY Yayınları’ndan çıkan eser, bilhassa hadis tarihi içinde ayrı bir yeri ve değeri olan “rıhle”yi, İslam eğitim tarihi bağlamında ele almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Muhammed ve İslam’ın Yükselişi, D.S. Margoliouth, Trc: Muhammed İkbal Saylık, Ankara Okulu Yayınları

Ankara Okulu Yayınları’nın Oryantalist Klasikler serisinin dokuzuncu kitabı, 19-20. yüzyıl İngiliz oryantalistlerinden D.S. Margoliouth’a ait. 1905 yılında yayınlanan ve orijinal adı Mohammed and the Rise of Islam eser, Muhammed İkbal Saylık tarafından tercüme edildi. Detaylı bilgi için tıklayınız.

TEFSİR

 • Ebü’l-Berekat Nesefî ve Adudüddîn Îcî: İlmi Hayatları ve Eserleri, Hasan Haliloğlu, Gece Kitaplığı

İslam tarihinde önemli yerleri olan iki âlimin hayatlarını, yetiştikleri ortamları, düşünce yapılarını ve ilmi konulardaki görüş ayrılıklarını mukayeseli bir şekilde ele alan Hasan Haliloğlu, bu kitabında takip etmiş olduğu metotla okuyucularına her iki âlim hakkında geniş bir tablo çizmiştir. Yazar, her iki alim için de fikri altyapıları ve görüşleri daha vazıh bir şekilde anlaşılması için, incelenmesi gereken birçok önemli noktalara değinerek bu iki alimi ileride okumak isteyenlere önemli bir eser sunmuştur. Kitap hakkında daha fazla detaya sahip olmak için lütfen tıklayınız.

 • Çağdaş Dini Düşünce Modern Dönem Tefsir Akımlarının Analitik İncelenmesi, Muhammed İffet Şarkavi, Trc: Orhan Atalay – Veysel Güllüce, Ravza Yayınları

Yakın dönem müfessirleri ve onların temsil ettikleri ekolleri ele alan Muhammed İffet Şarkavi, günümüz tefsirlerinin anlaşılmasına ışık tutuyor. Şarkavi, modern dönemi değerlendirirken, erken dönem ve ondan sonraki dönemleri de es geçmeden arada bir geçmişe atıflar yaparak geçmiş ile bugün arasında bir köprü kuruyor ve okuyucuya daha anlaşılır bir resim çiziyor. Kitap hakkında daha fazla detaya sahip olmak için lütfen tıklayınız.

 • Kur’an’da Çevre Bilinci, Necmettin Çalışkan, Araştırma Yayınları

Değerlendirdiği konuyu çok geniş bir perspektiften ele alan Necmettin Çalışkan, çevreye ilişkin birçok sorun ve sıkıntılara Kur’an ekseninden tembihler ve öneriler sunuyor. İnsan kaynaklı kirlenmelerden ötürü artan ekolojik bozukluklara Kur’an’ın çözümlerinin neler olduğunu, bunun yanında bir toplumu yok etmeye muktedir olup gözle bile görünmeyen virüslere karşı nasıl tedbir alınması gerektiğini ve daha nice doğa sıkıntılarını gidermek için bizzat Kur’an’ın bize sunduğu çareleri okuyucusun önüne seriyor. Kitap hakkında daha fazla detaya sahip olmak için lütfen tıklayınız.

 • Kur’an: Mahiyeti, Öğretisi ve Kitab-ı Mukaddeslerle İlgili Tanıklığı, William Muir, Ankara Okulu Yayınları

1855 yılında yazılan ve batıdaki insanlara İslam’ı tanıtmak amacında olan kitap iki bölüme ayrılmıştır. İlk bölüm, daha çok Kur’an ve Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) hakkında bilgiler verirken, bunun yanında Kur’an’ı birçok yönleriyle de ele almıştır. Lakin dikkat edilmelidir ki yazar, Mekke dönemi nazil olan ayetlerin Efendimiz (sav) tarafından yazıldığını da iddia etmektedir. İkinci bölümde ise daha çok Kur’an’ın diğer kutsal kitaplardan farkının olmadığı ve diğer 3 kitabın tahrifata uğramadığı iddiasının yanı sıra, bu kitapların asıllarının olduğu ispat edilmeye çalışılmıştır. Oryantalist klasikler serisi kapsamında çıkan kitap hakkında daha fazla detaya sahip olmak için lütfen tıklayınız.

DİNLER TARİHİ

İsa’ya Rağmen Hıristiyanlık, Bart Ehrman, Trc: Mahmut Aydın, Eski Yeni Yayınları

Elinizdeki kitabın müellifi Ehrman, tarihsel eleştirel yöntemin süzgecinden geçtiğinde Kitab-ı Mukaddes’te ciddi çelişkilerin göze çarptığına dikkat çeker. Yazar, din görevlilerinin ve araştırmacıların farkında olduğu bu tezatlardan kilise cemaatinin haberdar olmamasını bir haksızlık olarak nitelendirmektedir. Bu eserin ortaya çıkışı da bu düşünceyle irtibatlıdır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

DİN PSİKOLOJİSİ

 • Bireysel Rehberlik Yönüyle Hz.Muhammed, Mehmet Önal, Bilsam Yayınları

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İSLAM AHLAK ve SİYASET DÜŞÜNCESİ

 • İslam Ahlakı, Yasin Kahyaoğlu, Nida Kitap

İslam Ahlakı isimli kitap, İslam dininin temel ahlaki esaslarını kendi has üslubuyla okuyucularına aktarıyor. Kitap, bir Müslüman kimliğinin haiz olduğu temel vasıfların neler olduğunu ve bunun yanında insanı eşref-i mahlûkat yapan niteliklerin hangileri olduklarını ele alıyor. Kitap hakkında daha fazla detaya sahip olmak için lütfen tıklayınız.

İSLAM İKTİSADI

 • Faizle Mücadele, Mehmet Akbaş, Nida Yayıncılık

Mehmet Akbaş, faize karşı mücadele hususunda toplum bilincini artırmak, faize hiçbir şekilde bulaşmama ve faizi sürekli boykot etme halinde olma şuurunu aşılamak amacıyla “Faizle Mücadele” adlı kitabı kaleme aldı. Kitabı daha detaylı incelemek için tıklayınız.

DİĞER

 • İnbâbî’nin Hayatı, Eserleri ve Arap Dilindeki Yeri, Muhammet Abdullah Seydaoğlu, İlahiyat Yayınları

Detaylı bilgi için tıklayınız.


*Dosyamıza dair duygu, düşünce yahut eleştirilerinizi bizimle isifsehir@gmail.com üzerinden paylaşabilir veya yorumlara yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: