Haber Kitaplık

Eylül 2020’de Okuyucuyla Buluşanlar

Okuyucu ile Buluşanlar serimize Eylül ayı ile devam ediyoruz. Eylül 2020’de yayımlanan ve İslami İlimler ile ilişkili 32 kitabı, kitapların tanıtım yazılarından yararlanarak derledik.

FIKIH

 • İslam Hukuna Entelektüel Bakış – Wael Behçet Hallaq – Pınar Yayınları

Modernite çağında, hâkim düşünme biçimleri hakkında eleştirelliği önde tutan Wael B. Hallaq, “İslam Hukukuna Entelektüel Bakış” kitabında, fıkıh usulünün temel meselelerinden içtihat hakkında ileri sürülen görüşlere odaklanıyor. Pınar yayınlarından çıkan ve Necmettin Kızılkaya tarafından tercüme edilen esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Hukukun Ahlaki Boyutu – Wael Behçet Hallaq – Pınar Yayınları

İslam hukukunu ahlaki bir paradigma şeklinde tanımlayan Wael B. Hallaq’ın yıllarca süren araştırmalarından bir kesit sunan “Hukukun Ahlaki Boyutu”, hem hukuka hem hukuk teorisine karşı yaklaşımını gözler önüne seriyor. Pınar yayınlarından çıkan ve Necmettin Kızılkaya tarafından tercüme edilen esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

الفكر الفقهي في العراق- باسل الناصري

Hicri üçüncü yüzyılda Irak’ta gelişen Hanefi fıkıh düşüncesi hakkındaki kaleme alınmış esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

HADİS

 • İman ve Hayat Hadisleri – Muhammed Yusuf el-Muhacir – Beka Yayınları

Muhammed Yusuf el-Muhaciri’nin İman ve Hayat hakkında topladığı hadisler olup daha fazla bilgi için tıklayınız.

 • Kütüb-i Sitteden 1001 Hadis – Kasım Yayla – Merve Yayınları

Hz. Peygamber’in hadisleri ve hayatı, bizim Kur’an’ı Kerim’i anlamamızda en büyük rehberlik eden kaynaklardan birisidir. Bu sebeple hadisin anlaşılmasına da İslam alimleri büyük önem vermişlerdir. Bu kitap Kütüb-i Sitte’de yer alan hadislerden derlenerek hazırlanmış olup daha fazla bilgi için tıklayınız.

 • Buhari’nin Kaynakları Ve Fuad Sezgin – Ali Albayrak – M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları

Bu eserde hadislerin tedvini, Buhârî’nin şartları, Sahîh’teki muallaklar gibi konulara değinilmekle birlikte Buhârî’nin Kaynakları’nın eserin layığınca tetkik ve tenkit edilmeyişi, hatta içindeki bilgi ve yorum yanlışlarının dile getirilmeyişi, düzeltilmeyişi ve diğer çalışmalarda da sıklıkla tekrarlanması hususlarını gözler önüne serdiği bu eser hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

 • Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi – İmam Müslim – Şifa Yayınevi

İmam Müslim’e ait bu eşsiz eser, son dönem fıkıh ve hadis alimlerinden Ahmed Davutoğlu tarafından tercüme edilmiştir. Sahih’i Müslim’in bütün şerhlerini gözden geçirdiğini ifade eden Davutoğlu, elinde bulunmayan bir şerhini de Hindistan’dan temin ettiğini ifade etmektedir. Şerhlerin arasından derlenen ve Sahih-i Müslim’in anlaşılmasında önemli rol oynayan bu eser hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

 • El-Münteka Min Ahbari’l Mustafa: Hadislerle İslam Fıkhı – İbn Teymiyye – Beka Yayınları

İbn Teymiyye’nin kaleme aldığı el-münteka min ahbari’l Mustafa isimli eseri birçok müellifin eserlerine konu olmuş ve bu eseri şerh etmişlerdir. Bu eserde Hz. Peygamberden gelen hadislerin sadece amel edilen hadis olarak değil aynı zamanda onları anlayıp İslam hukukundaki konumuna da bakılmaktadır. Hadislerle İslam fıkhının ele alındığı bu eser hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

 • Müşkil Hadislerin Yorumu – İbn Kuteybe – İtisam

İbn Kuteybe’nin ele aldığı Müşkilü’l-Hadis adıyla da bilinen Te’vîlü Muhtelifi’l-Hadis, hadis ve hadis âlimlerine yönelik eleştirileri cevaplamak, hadisler arasında var olduğu iddia edilen çelişkileri gidermek amacıyla kaleme alınmıştır. İbn Kuteybe, hadisçilere yönelik eleştirilerden Hadisçilerin rivayet konusunda titiz davranmamasına kadar bir çok konuya değindiği bu eser hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

TEFSİR

 • Tefsir Usûlü, Zekeriya Pak

Tefsir usûlüne dair temel bilgiler ve tefsirde dikkate alınacak esasların ele alındığı eserde ayrıca Kur’ân’ın inzal keyfiyeti, Kur’ân’ın bir söz olarak kaynağı ve onun Allah kelâmı oluşu ile ilgili itirazların arkasındaki temel düşünce, Kur’ân’ın metinleşme süreci ve Kur’ân’ı ifade eden temel kavramlara değinilmiştir. Yazar Zekeriya Pak aynı zamanda kitabının İlahiyat fakülteleri lisans müfredatında yer alan Tefsir Usûlü dersi için bir başvuru kaynağı niteliğinde olduğunu belirtmektedir. Esere dair ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İSLAM DÜŞÜNCESİ

 • Felsefenin Temel Önermeleri: Mantık ve Eski Felsefenin İlkeleri Konusunda Sorunların Kaynakları – Farabi – çev. Mehmet Dağ – Endülüs Yayınları

Fârâbî’ye ait olduğu ileri sürülen iki yapıtın notlarla birlikte çevirisine yer verilen eser, Felsefenin Temel Önermeleri ve Ortaçağ Felsefesi bölümlerinden oluşmaktadır. Birinci yapıt daha çok tasavvufî ilâhiyat üzerinde yoğunlaşırken; mantık, ilâhiyyât ve tabîiyyât ikinci yapıtın ana konularıdır. Esere ilişkin detaylı bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız.

 • Taşköprülüzade’de Dil, Ahlak ve Siyaset – Ed. İhsan Fazlıoğlu ve İbrahim Halil Üçer – İLEM Yayınları

İslam düşünce geleneğinin 16. yüzyıldaki en üretken isimlerinden biri olan Taşköprülüzâde tevarüs ettiği kelam, felsefe ve tasavvuf gelenekleri içerisinde gelişen temel problemleri çağının kademeli bilgi ve gerçeklik anlayışıyla uyumlu bir biçimde yeniden ele almış, yazdığı eserlerle teorik ve pratik düşüncenin farklı alanlarına bütüncül bir bakış getirmiştir. Bu kitap, bir yandan siyaset ve ahlâk düşüncesinin temel kavramları üzerinden Taşköprülüzâde’nin pratik felsefe alanına yaptığı katkıları ortaya koyarken diğer yandan dilbilimleri geleneğini merkeze alarak düşünürün İslam dilbilimleri geleneğini ve temel sorunlarını hangi yollarla ele aldığını göstermektedir. Esere ilişkin detaylı bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız.

 • İmamet Mücadelesi ve Haşimoğulları / İlk Şiiler: Hicri İkinci Asır – Mehmet Ali Büyükkara – Klasik

Mehmet Ali Büyükkara’nın kaleminden çıkan eserde imamet mücadelesi uğrunda yaşanmış savaşlar, isyanlar klasik tarih perspektifiyle ele alınmamış. Bundan ziyade eserde “meşru” liderin kimliği üzerinde karşılıklı yapılan argüman atışmaları ve spekülatif izah tarzları konu edilmiştir. Kalemlerin savaşında fikirlerin izinin sürüldüğü bu eser vesilesi ile hiç şüphesiz kılıçlı muharebelerin sebeplerini anlamak daha kolay bir hal alacaktır. Esere ilişkin detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 • İslam Felsefesine Konusal Giriş – Ömer Türker – BİLAY

İslam felsefesine dair giriş mahiyetindeki eser tek bir yazarın kaleminden çıkmış olmasıyla bütünlüklü bir yapıya sahiptir. Çoklu yazarların müşterek çabaları neticesinde ortaya çıkan eserlerdeki kopukluklardan uzak eser okuyucuya temel bakış açısı kazandırmak açısından önemli bir yerde durmaktadır. Esere ilişkin detaylı bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız.

 • El-Fevzü’l-Asğar – İbn Miskeveyh – çev. Emrah Alagaş ve Mehmet Zahit Sezer, Endülüs Kitap

İbn Miskeveyh, eserinde ilimlerin ve hikmetlerin özü, özeti, semeresi ve neticesi olduğunu serdettiği yaratıcı, nefs ve nübüvvet konularını işlemiştir. İbn Miskeveyh bu üç mesele çerçevesinde âlemin bir yaratıcısı olmasının gerekliliği, yaratıcının aklî ve felsefî delilleri, mutluluğun tarifi ve buna nasıl ulaşılacağı, aklın mana ve önemi, insanın akılla diğer varlıklardan nasıl üstün olduğu, nübüvvet, vahiy ve peygamberlerle kâhinler ve sahte peygamberler arasında farklar gibi birçok konuyu aklî ve felsefî delillere dayanarak incelemiştir. Eser İbn Miskeveyh gibi büyük bir filozofun düşünce dünyasının özünü ortaya koyması bakımından oldukça kıymetli ve ilginçtir. Esere ilişkin detaylı bilgiye erişmek için tıklayınız.

 • İran’da Ehl-i Sünnet -İmkanlar ve Sorunlar – Doğan Özlük – Fecr Yayınevi

Fecr yayınevinde kitaplaşmış eser bütün bir İslam coğrafyasını yakinen alakadar eden bir mevzuya değinmekte. İki bölümden oluşan eserin ilk kısmı ehl-i sünnetin siyasal, toplumsal ve kültürel dokusuna değinmiş. İkinci kısma ise ülkenin (İran’ın) siyasal kültürel ve ekonomik sisteminde ehl-i sünnetin rolü konu edilmiştir. Esere ilişkin detaylı bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız.

 • Mu‘tezile ve İmamet; İmamiyye Şiası’nın İmamet Anlayışının Eleştirisi: Kadi Abdülcebbar Örneği – Veysi Ünverdi – ENDÜLÜS

Şîa’nın siyasi olan imâmet meselesini bir inanç esası olarak kabul etmesi, imâmın ancak nass ve tayin yoluyla belirlenebileceği ve masum olması gerektiği fikirlerini savunması üzerine diğer fırkalar gibi Mu‘tezile de imâmet meselesine ilişkin tartışmalara dâhil olmuştur. Öyle ki Şîa’nın imâmet konusundaki ilk muarızı Mu‘tezile olmuştur ve bu bağlamda Mu‘tezile imâmet konusunu Şîa’ya reddiye şeklinde ele almıştır. Kâdî Abdülcebbâr’ın (ö. 415/1024) imâmete ilişkin kaleme aldığı eseri de İmâmiyye Şîası’nın imâmet anlayışına karşı yazılmış bir reddiye niteliğindedir. Fakat onun imâmet anlayışına yönelik yeteri kadar araştırma yapıldığı söylenemez. İşte elinizdeki bu çalışma, Kâdî Abdülcebbâr’ın Şîa’nın siyasî imâmet anlayışına eleştirisine bir giriş mahiyetindedir. Esere ilişkin detaylı bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız.

 • Mu‘tezile’den Aforizmalar – Yüksel Macit – ENDÜLÜS

İslâm düşünce geleneği içindeki dikkat çekici ve etkileyici akımlardan biri olan Mu’tezile, akla ve insan iradesinin bağımsızlığına yaptığı vurguyla tanınan birçok düşünür yetiştirmiştir. Bu düşünürler içinde Nazzâm, Câhız, Kâdî Abdülcebbâr gibi bugün artık dünyanın her yerinden birçok araştırmacının ilgisini çeken isimler bulunmaktadır. Mu‘tezile’ye toplu bir bakış imkanı da veren elinizdeki kitap, Mu‘tezile’den onlarca düşünürün fikrî mirasından, onların temel bakış açılarını yansıtan aforizmaların derlenmesiyle oluşmuştur. Esere ilişkin detaylı bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız.

TASAVVUF

 • Risâle-i Keşfiyye – Hâce Muhammed Pârsâ – Litera Yayıncılık

Şah-ı Nakşbend’in önde gelen halifelerinden Pârsâ’nın, Nakşbendî esaslarını, vahdet-i vücûd anlayışıyla yorumladığı Risâle-i Keşfiyye, tarikatın Ekberî çizgiye yaklaşmasında kilit rol oynayan öncü ve inşâ edici bir eser olarak öne çıkmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız

 • Sûfî Geleneğinde Dostluk ve Ahlâk – Abdülvehhâb eş-Şa’rânî – Nefes Yayınevi

Eser, İmam Şa’rânî’nin el-Envâr fî Âdâbi’s-Sohbe inde’l-Ahyâr isimli risalesinin tercümesi olup Allah yolunda kurulan dostluklara dair hadis ve hikmetlerle sûfîlerin dostluk anlayışından bahsetmektedir. Detaylı bilgi linktedir.

 • Dostlara Yâdigâr ve İsmail Fakîrullah’tan Hikmetler – Erzurumlu İbrahim Hakkı – Hikemiyat Yayınları

Eser, İbrahim Hakkı Erzurûmî’nin mürşidi İsmail Fakirullah’ın sözlerini ve hayatını kaleme aldığı Tezkiretü’l-ahbâb risâlesinin ve yine mürşidinin tavsiyeleri mahiyetindeki hikmetleri içeren Mi’e ve hamsûne hikme başlıklı risalesinin neşridir. Ayrıntılar için tıklayınız.

 • Hz. Hüseyin Risâlesi – İsmail Hakkı Bursevî – Büyüyenay

Celvetî yolunun büyüklerinden Bursalı İsmail Hakkı’nın, tasavvufi bir bakış açısıyla ve Hz. Hüseyin’den hareketle “Hüseyn” isminin ve harflerinin işârî yorumunu yaptığı eseridir. Detaylar için tıklayınız.

İSLAM İKTİSADI

 • Muhammad al-Bashir, İslami Finansta Risk Yönetimi, Albaraka Yayınları

Eser, Müslüman âlimler arasında farklı görüşlere neden olan forward, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin İslami finansta uygulanabilirliğini tartışmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • İslami Finansta Finansal İnovasyon ve Mühendislik – Samir Alamad – Albaraka Yayınları

Çalışma, finansal sistemin gelişim hızına uyum sağlayabilmek adına İslami finans kurumlarının ürün geliştirme süreçlerine ve sonuçlarına yön verme konusunda kendi yapılarında dinî esasların nasıl kullanıldığını ele almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi İSİFAM ve İktisat Yayınlarının İslam İktisadı ve Finansı alanında yapılmış lisansüstü çalışmaları kitaplaştırma projesi kapsamında ilk eserler basıldı. Bu çerçevede aşağıdaki kitaplar Eylül ayında okuyucu ile buluştu:

 • İslam Hukuku Açısından Alacağın Zekâtı, Abdurrahman Yıldırım, İktisat Yayınları

Kitap, zekât ahkâmı açısından alacak konusunu inceleyip meseleye fıkhî ve güncel bir çözüm önermesi bakımından bu alandaki boşluğa önemli bir katkı sunmaktadır. Detaylı analiz için tıklayınız.

 • Katılım Bankalarının Murâbaha İşlemlerinde Malın Teslimi, Nazan Lila, İktisat Yayınları

İslam Hukuku Açısından Bir Değerlendirme: Kitapta gayrimenkul ve menkul mallarda teslimin ne ile gerçekleşeceği, bankanın teslim için müşterisine vekâlet vermesinin caiz olup olmadığı, tapu ve ruhsat gibi kayıtların teslim yerine geçip geçmediği, teslim alınmayan mal üzerinde ne gibi tasarruflar yapılabileceği sorularına cevap aranmıştır. Ayrıca söz konusu probleme alternatif bir çözüm önerisi mahiyetinde olan bağlı kredi sözleşmesine değinilmiştir. İncelemek için tıklayınız.

 • Büyüme ve Kalkınma Temelinde İslam İktisadının Fayda Risalesi, Yusuf Dinç, İktisat Yayınları

Fayda risalesi, fayda teorisini İslam iktisadı perspektifinden somut (maddi) ve soyut (manevi) yönleriyle yeniden ele almaktadır. Yazar; üretim-tüketim bölünmezliği temelinde, kapitalizmin üretilen gelirin bölüşümü problemine gayret ilkesiyle çözüm teklif etmektedir. İslam iktisat kurumlarının kolektif rolü üzerine tespitlere yer verilen eseri ayrıntılı incelemek için tıklayınız.

 • Borsada Açığa Satış, Serdar Özalp, İktisat Yayınları

İslam Hukuku Açısından Bir Değerlendirme: Kitap, açığa satış işleminin bir finansal ürün olarak fıkhî açıdan tahlile muhtaç yönlerine eğilmektedir. Açığa satış işlemi birçok fıkhî konuyu bünyesinde barındırmaktadır. Amacı, borsada yapılan açığa satış işleminin teknik uygulanışını ortaya koymak ve fıkhî değerlendirmesini yapmak olan bu çalışmayı incelemek için tıklayınız.

 • İslam İktisadında Murâbaha: Modern Literatürdeki Tartışmalar, İsmail Cebeci, İktisat Yayınları

Modern Literatürdeki Tartışmalar: Murâbahayı fıkhî, iktisadi, sosyal vb. çeşitli yönleriyle eleştirel ve bütüncül bir bakış açısıyla ele almayı ve mevcut literatürden hareketle modern İslam iktisadı problemlerindeki akıl yürütme ve hüküm üretme faaliyetlerinin gidişatını ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma, bu yönüyle literatürde önemli bir boşluğu doldurmaya adaydır. Eseri incelemek için tıklayınız.

DİNLER TARİHİ

 • Hıristiyanlıkta Kutsal Nesneler (Relikler), Azize Uygun, Eski Yeni Yayınları

Hıristiyanlıkta önemli bir yere sahip olan relikler, gerek konsiller gerekse toplum tarafından tazim edilen ve kıymet verilen unsurlar olarak karşımızda durmaktadır. Elinizdeki eser ise, Hıristiyanlık’taki bu geleneğin ve nesnelere yöneltilen kutsallık inancının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 • el-Hüseynî’nin Kenzül’l-Havâs Kitabındaki Dua ve Büyü Motifleri, Azize Uygun, Eski Yeni Yayınları

İnsanlar eski dönemlerden bu yana yüce varlıklara yönelerek duaya ve duanın yetersiz kaldığını düşündüğü noktalarda da büyü gibi alternatif yollara başvurmuştur. Tarih boyunca bu doğrultuda eserler kaleme alınmış ve dualar ile büyülerin iç içe geçtiği bazı eserler “havâs” kategorisi altında dua kitapları şeklinde ilgi görmüştür. Yaygın biçimde başvurulan havâs eserlerinden biri olan ve Seyyid Süleyman el-Hüseynî’ye ait Kenzü’l-Havâs ve Keyfiyet-i Celb ve Teshîr isimli kitaptaki büyüsel formüller elinizdeki bu eserde incelenmiş; dualar ile büyüsel formüller birbiriyle kıyaslanarak tahlil edilmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.


*Dosyamıza dair duygu, düşünce yahut eleştirilerinizi bizimle isifsehir@gmail.com üzerinden paylaşabilir veya yorumlara yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: